Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 5. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, adres
 3. przedmiot działalności
 4. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty

Zezwolenia na wyprzedaż zapasów :

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn ( likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników, niezłożenia oświadczenia, lub niedokonanie opłaty w terminie ), organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Organizacyjny
Pokó Nr 7
tel./fax 15 879 13 06

e-mail: sekretariat@harasiuki.pl

 

Opłaty

OPŁATY – art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2012r, poz. 1356 z późn. zm./

1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości: 

 • 525 zł- za korzystanie z zezwolenia na napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa.
 • 525 zł- za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ 
 • 2.100 zł- za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim: 

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 % oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł. 
 • 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim od 4,5 % do 18 % /z wyjątkiem piwa/ jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł. 
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 % jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77.000 zł. 

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy; BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 lub w kasie Urzędu

3. Opłata na jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być dokonana na rachunek bankowy Urzędu w BS Biłgoraj O/Harasiuki  10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

4. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

  • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu 

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmomi /Dz. U. z 2012r, poz. 1356 z zm./

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12 39-400 Tarnobrzeg.

Inne informacje

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
 • powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenie wydaje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony – nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony nie krótszy niż 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia .

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
 2. Nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego.
 4. Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 5. Przedstawianie fałszywych danych w oświadczeniu.
 6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży,
 2. Upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

Niezłożenia oświadczenia lub nie dokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2233
17 grudnia 2014 09:39 Gabriel Waliłko - Aktualizacja danych sprawy.
21 grudnia 2012 12:37 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2012 12:36 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika.