Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego
Pokój nr 10
tel. (015) 879 13 06 wew. 36

Inne informacje

Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik do niniejszej informacji. Usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem Wójta wydanym na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów
w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi krzewami lub drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w lasach, owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na plantacjach drzew
i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat, niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność; na łukach i skrzyżowaniach, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych.
Opłaty za usunięcie drzew ustala się w zależności od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa, a za usunięcie krzewów – w zależności od powierzchni porośniętej krzewami.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew; na które nie jest wymagane zezwolenie; na których usunięcie uzyskała zezwolenie osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą; jeżeli usunięcie było związane z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
Jeżeli usunięcie jest związane z odnową i zabiegami pielęgnacyjnymi drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków; które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; które zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz drogowego; w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych, które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2472
05 stycznia 2017 10:08 Gabriel Waliłko - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 11:36 Administrator - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 11:36 Administrator - Utworzenie sprawy.