Wymeldowanie w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać decyzję administracyjną o wymeldowanie należy złożyć następujące dokumenty:


-wniosek o wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej /w formie podania/
-dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
-akt własności lokalu
-decyzja o przydziale lokalu
-umowa najmu lokalu
-ograniczone prawo rzeczowe do lokalu /służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, dożywocie lub użyczenie

-dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy / załączniki – oryginały / np.:
-wyrok rozwodowy
-wyrok eksmisyjny
-postanowienie o wykonaniu eksmisji
-wyrok w sprawie podziału majątku

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich

pokój nr 2, parter
tel. (15) 879-13-06 wew. 42

Opłaty

Opłata skarbowa: nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Czas załatwienia sprawy – zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm/
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /Dz. U. z 2000r. ne 98 poz 1071 z późn. zm./

Tryb odwoławczy

Uczestnikom postępowania administracyjnego o wymeldowanie przysługuje prawo złożenia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

Inne informacje

Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wymeldowanie,
- imię i nazwisko, adres osoby która utraciła bądz nie posiada uprawnień do zamieszkiwania w lokalu,
- okres nie zamieszkiwania w lokalu , oraz przyczyny jego opuszczenia,
- obecne miejsce pobytu osoby wobec której urząd ma wszcząć postępowanie o wymeldowanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1929
19 czerwca 2008 11:17 Irena Pawęzka - Aktualizacja danych sprawy.
15 maja 2008 12:14 Administrator - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 12:14 Administrator - Utworzenie sprawy.