Urząd Gminy Harasiuki

Stanowiska

Zdjęcie osoby

Henryk Bździuch

Wójt

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz kierowanie urzędem,
reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz.
2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika
zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, udzielanie kierownikom
jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych
ednostek.
3. Upoważnianie pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej,
4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
5. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
7. Wykonywanie budżetu.
8. Dokonywanie wydatków budżetowych.
9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
10.Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie
stanowi inaczej.
11. Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielanych
przez Radę Gminy.
12.Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy.
13.Dysponowanie rezerwami budżetu gminy.
14.Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w
ustawach.
15.Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ gminy.
16.Wdawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej.
17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.
18.Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
19.Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników
urzędu.
20.Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników.
21.Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu.
22.Organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych lub
katastrof.
23.Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań
urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady.
24.Ustalanie zasad i trybu postępowania w sprawach zamówień
publicznych, powoływanie komisji przetargowych.
25.Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników
samorządowych.
26. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej w gminie.
Zdjęcie osoby

Irena Szabat

Skarbnik Gminy

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1.Nadzorowanie pracy Referatu Finansów.

2.Zastępowanie Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy w czasie ich równoległej nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków, zakres zastępstwa sprawowanego przez Skarbnika Gminy obejmuje wszystkie czynności należące do Wójta z wyjątkiem zatrudniania i zwalniania pracowników.

3.Opracowanie projektu budżetu, nadzorowanie i kontrola jego realizacji.

4.Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

5.Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

6.Sporządzanie okresowych analiz i zbiorowych sprawozdań z wykonania budżetu.

7.Nadzorowanie wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy.

8.Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z realizacją budżetu gminy.

9.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień Wójta.

10.Koordynowanie działań w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zdjęcie osoby

Gabriel Waliłko

Sekretarz Gminy

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1. Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy.
2. Zastępowanie Wójta i Zastępcy Wójta w czasie ich równoległej nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków, zakres zastępstwa sprawowanego przez Sekretarza Gminy obejmuje wszystkie czynności należące do Wójta Gminy z wyjątkiem zatrudnienia i zwalniania pracowników.
3. Opracowanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu naboru pracowników urzędu, regulaminu oceny kwalifikacyjnych pracowników.
4. Opracowanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy.
5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
6. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
7. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad Referatem Organizacyjnym.
9. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
10. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
12. Koordynowanie działań w zakresie promocji gminy, bieżącej aktualizacji strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
13. Sporządzanie testamentów w Urzędzie i w miejscu zamieszkania testatora.

Krzysztof Kiszka

Kierownik Referatu Rozwoju Gospoadrczego

Do zakresu zadań Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego należy:

1.Kierownik Referatu wykonuje inne zadania na polecenie lub upoważnienie Wójta a mianowicie:
1/ nadzoruje przygotowanie i realizowanie inwestycji gminnych,
2/ nadzoruje programowanie i rozwój infrastruktury tj. wodociągów,
kanalizacji, melioracji, gospodarki odpadami, cmentarzy,
telekomunikacji, sieci elektroenergetycznej,
3/ nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych przetargów z zakresu
inwestycji komunalnych,
4/ odpowiada za prawidłowe przygotowanie i realizację umów
związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych
przez gminę,
5/ prowadzi nadzór ogólny nad inwestycjami realizowanymi przez
jednostki organizacyjne gminy oraz kontroluje ich prawidłową
realizację,

3.Nadzoruje pracę Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz dba o wygląd zewnętrzny zarówno budynku jak i terenem wokół siedziby Urzędu.

4.Prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników.

Agnieszka Głowacka

Zastępca Kierownika Urządu Stanu Cywilnego, Inspektor d/s ksiegowości budżetowej

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. księgowości budżetowej należy:

1. Prowadzenie rejestru rozmów telefonicznych i rozliczanie ich.
2. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i wydawanie ich.
3. Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na bazie programu komputerowego
4. Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminnych jednostkach organizacyjnych.
5. Prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.875 z późn. zm/ a w szczególności:
1/ opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2/ zbiera oferty i przeprowadza konkurs ofert zgłoszone przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadania publicznego.
3/ przygotowuje i ogłasza konkurs ofert.
4/ przygotowuje umowy o powierzenie zadania publicznego do realizacji podmiotów wyłonionych w drodze konkursu.
6. Opracowywanie regulaminu przeprowadzanie konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy które mogą być zlecone organizacjom pozarządowym
1/ w zakresie kultury:
a/ przedsięwzięcia artystyczne o charakterze lokalnym mające istotne znaczenie do rozwoju kultury regionalnej oraz promocji gminy.
b/ Opracowywanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
2/ W zakresie edukacji przeprowadzanie badań ankietowych wśród rodziców i uczniów dotyczących funkcjonowania gminnych placówek oświatowych.
3/ w zakresie sportu:
a/ organizowanie zajęć zawodów imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci młodzieży szkolnej i akademickiej.
b/ organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym oraz ponad regionalnym,
4/ W zakresie promocji i ochrony zdrowia- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem uzależnień.
5/ W zakresie pomocy społecznej:
a/ organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
b/ prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
6/ W zakresie ochrony środowiska – podniesienie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania odpadami.
7. Przyjmowanie i rozliczanie raportów kasowych kont dochodów i wydatków.
8. Prowadzenie całokształtu dokumentacji księgowej w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Grażyna Flis

Inspektor d/s obywatelskich i księgowości budżetowej

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy inspektora należy:

1. Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, określone w ustawie z dnia 29.09.1986 „Prawo o aktach stanu cywilnego” /Dz.U. z 2011r Nr 212, poz. 1264 z zm/ a w szczególności:
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa w księgach stan u cywilnego i zgonów,
- prowadzenie akt zbiorczych do ksiąg stanu cywilnego,
- wydawanie odpisów skróconych zupełnych aktów urodzeń małżeństwa i zgonów,
- przyjmowanie zapewnień o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego,
- przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński- udzielanie ślubów,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS miesięcznie.
2. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
3. Prowadzenie zakładowego archiwum.
4. Przyjmowanie oświadczeń o:
- wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
- o uznaniu dziecka,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o zmianie imienia /imion/ dziecka.
5. Wydawanie decyzji dotyczącej:
- Zezwolenie na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania.
- Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Obywatela polskiego z cudzoziemcem.
- Sprostowanie w aktach stanu cywilnego błędu pisarskiego
- Zezwolenie na wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
- Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
- Zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
- Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za gr4anicą,
6. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego.
7. Nanoszenie w księgach wzmianek i przepisów oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg.
8. Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Archiwum Państwowego.
9. Organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego.
10. Współpraca z jednostkami WKU, WUS i innym USC, RCI- PESEL i innymi Urzędami.
11. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkobiercy.
12. W zakresie spraw związanych z pełnieniem obowiązków Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
- ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
- zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegów dokumentów,
- opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Agnieszka Tryka

Inspektor d/s obsługi organów Gminy


Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. obsługi rady gminy i jej organów należy:
1. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów:
1/ Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ Posłów do Parlamentu Europejskiego,
3/ Posłów do Sejmu RP
4/ Senatorów do Senatu RP,
5/ Radnych do rady gminy,
6/ Radnych do sejmiku województwa podkarpackiego,
7/ wyborów bezpośrednich Wójta Gminy.
2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzonych referendów, zarówno ogólnokrajowych jak i lokalnych
3. Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy i jej komisji, opracowanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień i wniosków radnych oraz przekazywanie ich odpowiednim organom.
4. Obsługa organu wykonawczego gminy Wójta Gminy.
5. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenie komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad, i przedstawienie ich Wójtowi i właściwym komisjom.
6. Opracowanie projektów planu pracy Rady Gminy i Komisji oraz rocznego planu pracy i informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z ustalonych programów i planów.
7. Współdziałanie z Przewodniczącym właściwych Komisji Rady Gminy w szczególności w zakresie zapewnienia udziału Komisji w opiniowaniu ważnych projektów uchwał.
8. Opracowanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji ocen wniosków komisji przez organy do których były one kierowane. Ocena prawidłowości i terminowości realizacji interpelacji i wniosków radnych przez organy do których zostały przekazane do realizacji.
9. Przygotowanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów w okręgach wyborczych, dla przyjmowania wniosków i skarg mieszkańców
10. Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady.
11. Zapewnienie ze strony biura obsługi rady, niezbędnej pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu radnego.
12. Prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika, Kierownika USC, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oraz kierowników organizacyjnych gminy.
14. Prowadzenie dokumentacji organów samorządu mieszkańców, ewidencji podjętych uchwał i wniosków oraz sprawowanie kontroli i przebiegi ich realizacji.
15. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo technicznym Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji w n/w zakresie:
1/ materiałów biurowych
2/ środków ochrony osobistej
16.Zamieszczanie informacji o posiedzeniach organów gminy na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy

Irena Pawęzka

Inspektor d/s organizacyjnych i kadrowych

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. organizacyjno – kadrowych należy:

1. Bieżące aktualizowanie „Karty zadań” dla poszczególnych pracowników w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy.
2. Załatwianie spraw wynikających z Regulaminu pracy pracowników Urzędu.
3. Prowadzenie dokumentacji z zakresu przyjmowania i ewidencjonowania skarg wniosków kierowanych do Wójta oraz przestrzeganie ich terminowego załatwienia.
4. Prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu przygotowanie poczty dla Wójta Gminy oraz rozdział jej na poszczególne stanowiska pracy.
5. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych
6. Prowadzenie rejestru godzin nadliczbowych i rejestru wyjść w godzinach służbowych.
7. Prowadzenie dokumentacji z zakresu gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie w porozumieniu z Sekretarzem Gminy.
8. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu szkolenia pracowników.
9. Przygotowanie projektów, zarządzeń i decyzji Wójta w zakresie spraw organizacyjnych Urzędu oraz dotyczących powołania i działalności jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy.
10. Obsługa narad Wójta z pracownikami Urzędu w zakresie:
1/ szkolenia samodoskonalącego pracowników,
2/ okresowych odpraw instruktażowych,
11.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z:
1/ zawarciem umowy o pracę,
2/ awansowaniem, przeszeregowaniem,
3/ nagradzaniem i karaniem pracowników
4/ prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników, urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
5/ przygotowanie dokumentacji w związku z powołaniem , zaszeregowaniem i odwołaniem dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych.
12. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
13. Obsługa centrali telefonicznej i faxu,
14. Rozliczanie rozmów telefonicznych prywatnych.
15. Wysyłanie korespondencji Urzędu
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej na terenie gminy.
1/ wydaje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2/ wydaje zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3/ przygotowuje decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
4/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, poza miejscem sprzedaży oraz w czasie organizowanych zabaw.
5/naliczanie i prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze.
18.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
19.Koordynacja prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania warunków
sprzedaży, podawania i spożywania napoi alkoholowych.
20. Przygotowanie opinii do decyzji o cofnięciu zezwoleń w przypadku naruszenia
sprzedaży alkoholu, nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócenia porządku
publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub w najbliższej okolicy.
21. Koordynowanie działań podejmowanych interwencji w stosunku do osób
prawnych i fizycznych łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu,

Krystyna Kowal

Inspektor d/s księgowosci budżetowej

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. rachunkowości należy:

1. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w biurze Urzędu Gminy,
2. Prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
3. Prowadzenie teczek osobowych dla pracowników Urzędu Gminy i teczek zasiłkowych dla pracowników Urzędu Gminy
4. Sporządzanie list płac, prowadzenie rejestru potrąceń od wynagrodzeń i bieżące ich rozliczenie.
5. Prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym od pracowników,
1/ prowadzenie oświadczeń podatkowych od pracowników Urzędu Gminy,
2/ składanie miesięcznych deklaracji podatkowych Pit –4, Pit-8 i 8a do Urzędu Skarbowego,
3/ składanie rocznych rozliczeń podatkowych Pit –11 dla każdego pracownika imiennie o zarobkach w danym roku i przekazywanie do Urzędu Skarbowego.
4/ rozliczanie pracowników z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym po złożeniu oświadczenia przez pracownika iż zakład pracy go rozlicza tj rozliczenie Pit – 40
6. Prowadzenie i uzgadnianie kart analitycznych do rachunkowości z zakresu dochodów i wydatków budżetowych, rozrachunków z tytułu udziału w dochodach , środkach budżetowych otrzymywanych jako dotacje celowe.
7. Prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.
8. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Przyjmowanie i rozliczanie rachunków i delegacji pod względem formalno-rachunkowym

Wanda Farion

Inspektor d/s zamówień publicznych

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. przetargów publicznych należy:
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów publicznych zgodnie z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych w tym:
1/ Wybór trybu postępowania stosownie do zakresu zamówienia.
2/ Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
3/ Przygotowanie ogłoszeń o postępowaniach, zaproszeń do udziału w postępowaniu, zaproszeń do składania ofert.
4/ Współpraca z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5/ Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z obowiązującymi załącznikami, udzielanie wyjaśnień, modyfikacja treści oraz przedłużenie terminu składania ofert.
6/ Przygotowanie projektów umów oraz poddanie je opinii radcy prawnego.
2. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przeprowadzoną procedurą przetargową w tym:
1/ Udział w pracach Komisji przetargowych zapewnienie sprawnej obsługi Komisji
2/ Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji
3/ Prowadzenie dokumentacji komisji przetargowej
4/ Sporządzenie informacji o wynikach postępowania i powiadamianie o tym uczestników postępowania.
5/ Przygotowanie ogłoszeń o wyborze oferty.
6/ Prowadzenie procedury odwoławczej.
7/ Przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień dodatkowych oraz uzupełniających.
3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych
4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
5. Umieszczanie ogłoszeń o przetargach i ich wynikach na stronach BIP gminy.
6. Współpraca w redagowaniu stron internetowych.
7. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji przez gminę przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
8. Sporządzanie wniosków o płatność i refundację środków finansowych inwestycji realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.
9. Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektów.
10. Przekazywanie Instytucjom pośredniczącym wszystkich dokumentów i informacji w zakresie realizacji projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Sławomir Pintal

Inspektor d/s inwestycji

Do szczegółowego zakresu obowiązków, odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. Inwestycji należy:

1. Przyjmowanie opinii i wniosków od osób fizycznych i prawnych dotyczących zmian w miejscowym planie.
2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie opracowania planu miejscowego.
3. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla osób prawnych i fizycznych.
4. Podaję do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.
5. Uzgadnia projekt planu miejscowego z jednostkami określonymi w art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o planie przestrzennym.
6. Podaje do publicznej wiadomości o wyłożeniu miejscowego planu do wglądu publicznego.
7. Prowadzi nadzór nad realizacją planu miejscowego.
8. Przygotowuje decyzje o warunkach zabudowy.
9. Nalicza opłaty z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku ze zmianą jego przeznaczenia w miejscowym planie.
10. Prowadzi zbiór decyzji, pozwoleń na budowę wydanych mieszkańcom gminy Harasiuki
11. Wydaje zaświadczenia dotyczące przeznaczenia gruntów zgodnie z planem miejscowym.
12. Opiniuje projekty podziału działek zgodnie z warunkami miejscowego planu
13. Występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych.
14. Przygotowuje decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji własnych.
15. Występowanie do właściwych jednostek o wydanie zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych na terenach administracyjnych.
16. Przekazywanie materiałów wykonawcom.
17. Prowadzenie rejestru wydanych materiałów wg ilości i wartości jednostkowych.
18. Prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją inw3estycji we współdziałaniu z inspektorem nadzoru,
19. Ustalenie terminu odbioru częściowego i końcowego inwestycji – sporządzanie protokołów odbioru,
20. Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji
21. Przygotowanie wniosków do funduszy pomocowych dla inwestycji gminnych.
22. Współdziałanie przy sporządzaniu raportów i rozliczeń inwestycji realizowanych przy wsparciu środków.
23. Przygotowanie wniosków, rozliczanie sporządzanie raportów realizowanych przy wsparciu środków krajowych.

Halina Żurawicz

Inspektor d/s gospodarki ziemią


Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku ds. gospodarki gruntami należy:

1. Występuje z wnioskami o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Wykonuje czynności związane z zamian ą gruntów.
3. Sporządza wykaz gruntów do sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania.
4. Zleca wykonanie biegłemu szacunku gruntów przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.
5. Organizacja przetargów na sprzedaż, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
6. Przegotowuje dokumentację w zakresie rozwiązań umowy o użytkowaniu wieczystym gruntów.
7. Przygotowuje decyzje o przekazaniu w zarząd gruntów państwowych i komunalnych jednostkom organizacyjnym a także stwierdza wygaśnięcie zarządu.
8. Ustala opłaty roczne związane z zarządem oddanych gruntów oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia tych należności.
9. Stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie wykonania obowiązków dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.
10. Załatwia sprawy nabycia działek prze4z osoby uprawnione które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi.
11. Wykonuje prawo pierwokupu nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub gminy albo oddanej w użytkowanie wieczyste.
12. Przejmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na zalesienie gruntów nie rolniczych.
13. Opracowanie projektów programu rolniczego i leśnego wykorzystania gruntów.
14. Wydawanie zaświadczeń w sprawie zeznań świadków.
15. Prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją gruntów.
16. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia komunalnego.
17. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
18. Opracowanie decyzji w sprawie przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego.
19. Przygotowanie wniosków o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdu rolnego
20. Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
21. Opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu mienia komunalnego na terenie gminy.
22. Prowadzenie spraw związanych z pojawieniem się chorób szkodników i owadów w rolnictwie oraz współpraca z weterynarią w zakresie zwalczania wścieklizny.
23. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką leśną, łowiecką oraz planów urządzania lasów niepaństwowych.
24. Współpraca w redagowaniu stron internetowych gminy Harasiuki.
25. Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Grażyna Kurant

Inspektor d/s księgowości podatkowej


Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków należy:

1. Zakładanie i bieżące prowadzenie kart gospodarstw, kart gruntów, kart nieruchomości, zapisu ilościowego stanu kart skorowidza właścicieli gruntów.
2. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych wsi a mianowicie:
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od nieruchomości
3. Przygotowanie decyzji oraz niezbędnych dokumentów w sprawach udzielania ulg wojskowych oraz rolniczych ulg inwestycyjnych.
4. Prostowanie oczywistych błędów w zobowiązaniach pieniężnych.
5. Bieżące prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów.
6. Załatwianie odwołań w sprawach podatkowych.
7. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki
8. Dokonywanie odpisu.
9. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
10. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań podatkowych przez rolników, osoby fizyczne i osoby prawne.
11. Ewidencjonowanie zajęć wierzytelności i ewidencjonowanie zaległości.


Małgorzata Szabat

Inspektor d/s windykacji należności podatkowych

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. księgowości podatkowej.

1. Prowadzenie księgowości w zakresie łącznego zobowiązania podatkowego dla wszystkich miejscowości z terenu gminy tj;
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- opłaty wiejskie
2. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki.
3. Dokonywanie odpisu.
4. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
5. Naliczanie podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych.
6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań podatkowych przez rolników, osoby fizyczne i osoby prawne.
7. Dokonywanie kontroli kwitariuszy w zakresie bieżącego rozliczenia się sołtysów z zainkasowanych podatków i prawidłowości pokwitowań wpłat
8. Przyjmowanie podań o umorzenie zobowiązań podatkowych wymienionych w pkt. 1, kompletowanie dokumentów oraz przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach.
9. Prowadzenie ewidencji podatku od środków transportowych.
10. Ewidencjonowanie zajęć wierzytelności i ewidencjonowanie zaległości.

Jarosław Siek

Inspektor d/s obronnych

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. obronnych i p.poż należy:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
2. Aktualizowanie na bieżąco rejestru ewidencji przedpoborowych do czasu zgłoszenia się poboru,
3. Wykonywanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru,
4. Poszukiwanie przedpoborowych i poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji lub poboru, prowadzenie w tej sprawie szczegółowej ewidencji i akt poszukiwanych.
5. Sporządzanie sprawozdań z rejestracji przedpoborowych,
6. Wykonywanie zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach,
7. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju i prowadzenie w tej sprawie szczegółowej ewidencji.
8. Przygotowanie i zarządzanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza skażeniami i zakażeniami a także przeprowadzenia treningów sprawdzających jego funkcjonowanie.
9. Przygotowanie organizacyjne, medyczno-sanitarne i materiałowo-techniczne społecznej służby zdrowia do zapewnienia w czasie wojny ochrony zdrowia ludności a w szczególności:
- bazy szpitalnej
- zakładów lecznictwa szpitalnego,
- zastępczych miejsc szpitalnych,
- zakładów i jednostek sanitarno-epidemiologicznych,
- zaopatrzenia medycznego oraz niezbędnego zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
10. Organizowanie ochrony zwierząt, płodów rolnych, produktów żywnościowych i wody przed skażeniami i zakażeniami,
11. Zapewnienie zaciemnienia wsi i podległych zakładów pracy,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania terenowego systemu wykrywania skażeń.
13. Organizowanie i przygotowanie do działania jednostek typu ratowniczego przewidzianych do militaryzacji i formacji samoobrony tworzonych przez podległe jednostki organizacyjne,
14. Przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji w sprawie uznania przez Wójta poborowego za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
15. Prowadzenie działalności popularyzacyjno-propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej,
16. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczej w rejonach porażenia klęsk żywiołowych i katastrof, oraz niesieniem pomocy poszkodowanym,
17. Przygotowanie systemu i form pomocy społecznej na czas wojny oraz organizowanie zastępczych domów pomocy społecznej.
18. zapewnienie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej
19. Prowadzenie kancelarii tajnej
20. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych.
21. Prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru oraz spraw z zakresu komitetu obrony,
22. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz odpowiedzialność za powierzone mienie,
23. Zabezpieczenie pomieszczeń mienia ruchomego i nieruchomego w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Wójtowi Gminy,
24. Prowadzenie kroniki gminy,
25. Współpraca z komendą Powiatową PSP.
26. Organizacja oraz prowadzenie dokumentacji z posiedzeń ZOSP.
27. Współpraca z Komendantem gminnym.
28. Prowadzenie okresowej inwentaryzacji.
29. Prowadzenie profilaktyki p.poż. w okresie dużego zagrożenia pożarowego.
30. Prowadzenie nadzoru p.poż. w urzędzie gminy i jednostkach podległych gminie.
31. Organizacja i nadzór w czasie zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo- wyborczych OSP.
32. Organizacja i nadzór prowadzonych zawodów gminnych OSP i innych uroczystości strażackich.
33. Prowadzenie całości dokumentacji statutowej OSP.
34. Współpraca z Zarządem wojewódzkim OSP w zakresie nadawania odznaczeń.
35. Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek OSP.
36. Przygotowanie organizacyjne zjazdów gminnych ZOSP.
37. Prowadzi całokształt spraw związanych z informatyzacją działalności urzędu zgodnie z ustawą z dnia17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U.r 64 poz. 505/ a w szczególności.
- zgłaszać do rejestracji w Krajowej ewidencji dane dotyczące prowadzonych rejestrów publicznych,
- prowadzi rejestr publicznych systemów informatycznych i teleinformatycznych znajdujących się w Urzędzie.
- Załącza do krajowej ewidencji rejestry publiczne gromadzone w urzędzie gminy za pomocą systemu teleinformatycznego.
38. Tworzenie strony internetowej gminy przy współpracy ze wszystkimi stanowiskami pracy w urzędzie gminy.
39. Bieżące aktualizowanie BIP w zakresie prowadzonych spraw oraz pomoc innym pracownikom Urzędu Gminy.
40. Prowadzenie całokształtu dokumentacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania na wypadek klęsk żywiołowych a w szczególności:
1/ utworzenie grupy roboczej gminnego zespołu reagowania,
2/ opracowanie planów pracy gminnego zespołu reagowania,
3/ opracowuje regulamin bieżących prac zespołu bez działań w sytuacjach zagrożeń, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna nosząca znamiona klęski żywiołowej,
4/ obsługa kancelaryjno biurowa zespołu,
5/ sporządza protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze st
ałym i czasowym,
6/ opracowuje plan reagowania kryzysowego,
7/ dbanie o stan techniczny urządzeń łączności bezprzewodowej będącej na wyposażeniu urzędu a przeznaczonego dla zespołu w sytuacjach nadzwyczajnych.

Teresa Startek

Inspektor d/s ewidencji ludności


Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku do spraw ewidencji ludności, kultury fizycznej sportu i turystyki należy:

1. Prowadzenie rejestrów stałych mieszkańców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych pobytu stałego i czasowego.
3. Dokonywanie wpisów o dopełnieniu obowiązków zameldowania lub wymeldowania z pobytu stałego w dokumentach tożsamości.
4. Dokonywanie wpisu o dopełnieniu zameldowania lub wymeldowania w wojskowych dokumentach osobistych.
5. Wydawania poświadczeń zamieszkania.
6. Bieżąca aktualizacja zapisów w rejestrze stałych mieszkańców i skorowidza pobytu czasowego.
7. Wysyłanie KOM osób wymeldowanych vi wezwań o KOM dla osób które dokonały zameldowania.
8. Przepracowywanie zgłoszeń meldunkowych odpisów z akt stanu cywilnego , zmian imion i nazwisk.
9. Przesyłanie zawiadomień o przyjęciu zgłoszenia zameldowania pobytu czasowego ponad 2 miesiące.
10. Prowadzenie rejestru pobytu czasowego do 2 miesięcy oraz rejestrów pobytu czasowego ponad 2 miesiące dla obywateli polskich.
11. Współpraca z organami Policji i przeprowadzanie kontroli w zakresie dyscypliny meldunkowej.
12. Współpraca z sołtysami w zakresie dyscypliny meldunkowej.
13. Udzielanie informacji adresowej instytucjom państwowym.
14. Nanoszenie numerów nowo wydanych dokumentów tożsamości .
15. Nanoszenie nowo wydanych książeczek wojskowych.
16. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i wykazów dla potrzeb szkolnictwa oraz służby zdrowia.
17. Bieżące śledzenie i zapoznawanie się oraz gromadzenie nowo ukazujących się aktów prawnych dotyczących prowadzonych spraw.
18. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do WUS.
19. Współpraca z WBD oraz ze stacją łączności komputerowej PESEL.
20. Prowadzenie stałego rejestru wyborów.
21. Drukowanie spisów wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów jakie odbywają się na terenie gminy.
22. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.
23. Obsługa i prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru teleinformatycznego
24. Znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych na zajmowanym stanowisku w zakresie prowadzenia spraw.
25. Współpraca z urzędnikiem wyborczym podczas prowadzonych na terenie gminy wyborów lub referendum.
26. Współpraca przy redagowaniu strony internetowej gminy.
27. Zamieszczanie niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych spraw w BIP.
W zakresie kultury fizycznej sportu i turystyki.
1. Ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju gminy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki jak również środków zapewniających realizację związanych z tym zadań.
2. Uchwalanie dochodów i wydatków z tytułu działalności w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
3. Przygotowanie wniosków dla Rady Gminy odnośnie przeznaczenia części nadwyżki budżetowej na fundusz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
4. Powołanie społecznych i gminnych komitetów kultury fizycznej i turystyki.
5. Koordynowanie, programowanie inwestycji sportowych i turystycznych realizowanych na terenie gminy, jak również troszczenie się o sprawne ich wykonanie.

W zakresie kultury i sztuki.
1. Opracowanie w porozumieniu z organizacjami zawodowymi, społecznymi oraz kulturalnymi projektów planu rozwoju życia kulturalnego w mieście i gminie a także koordynowanie i nadzór nad realizacją.
2. Tworzenie warunków zapewniających rozwój twórczości profesjonalnej, amatorskiej, ludowej.
3. Zapewnienie rozwoju placówek i organizacji kulturalnych oraz nadzór nad całokształtem ich działalności.
4. Sprawowanie opieki i zapewnienie warunków działalności społecznych, towarzystw regionalnych , twórczości ludowej, amatorskiej, ruchu turystycznego i innych form działalności społeczno-kulturalnej.
5. Zapewnienie współpracy placówek kulturalno- wychowawczych społecznego ruchu kulturalnego z placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi i zakładami pracy.

Ludwik Tutka

Radca prawny

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy Radcy prawnego należy:

1. Obsługa prawna w tym doradztwo prawne na rzecz wszystkich stanowisk pracy.
2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy i projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy.
3. Wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym.
4. Opiniowanie umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotów znacznej wartości.
5. Opiniowanie rozwiązania z pracownikami stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia.
6. Opiniowanie odmowy lub uznania roszczeń kierowanych przeciwko Gminie.
7. Wyrażanie opinii w sprawach zawierania umów z innymi podmiotami.
8. Opiniowanie, zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi.
9. Opiniowanie umorzeń wierzytelności
10. Zawiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw po stwierdzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
11. Informowanie Wójta Gminy oraz pozostałych pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
12. Informowanie Wójta Gminy o uchybieniach w stosunku prawnymi skutkach tych uchybień.
13. Uczestnictwo w prowadzonych rozprawach administracyjnych.
14. Uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach mających na celu nawiązanie zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego a zwłaszcza umów.
15. Nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym mającym na celu ściągnięcie należności oraz postępowaniem egzekucyjnym świadczeń niepieniężnych.
16. Reprezentowanie Urzędu w charakterze pełnomocnika przed sądami, komisjami arbitrażowymi i innymi organami orzekającymi.
17. Udzielanie informacji prawnych organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym działającym w Urzędzie.
18. Udział w szkoleniu pracowników.
19. Przebywanie w lokalu Urzędu w każdy poniedziałek.

Paweł Pelak

Inspektor d/s ochrony środowiska

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska należy:

1. Przygotowanie decyzji administracyjnych na wycięcie drzew oraz naliczanie opłat z tego tytułu.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem i wydatkowaniem środków gminnego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami8 komunalnymi.
4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług z zakresu gospodarki odpadami.
5. Opracowanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
6. Opracowanie i aktualizacja zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
7. Opracowanie lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
8. Współpraca z zakładami prowadzącymi utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.
9. Przygotowanie projektów zezwoleń w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Waldemar Kuś

Inspektor d/s informatyzacji urzędu i promocji gminy

1. Zadania główne:
1. Administrowanie systemem komputerowym w Urzędzie
2. Modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego / z wyjątkiem sprzętu objętego gwarancją/
3. Zapewnienie bezproblemowego działania systemu informatycznego.
4. Pomoc przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami oprogramowania specjalistyczne.
5. Nadzorowanie zgodności oprogramowania komputerowego i składanie pisemnych informacji w tym zakresie.
6. Analiza potrzeb na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
7. Konsultacje, udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputerów i programu.
8. Obsługa sieci komputerowej w Urzędzie.
9. Konsultacja i pomoc przy wyborze i zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego.
10.Pomoc informatyczna w jednostkach organizacyjnych gminy.
11.Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy.
12.Prowadzenie i aktualizacja BIP.
13.Wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego i oprogramowanie.
14.Zapewnienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
15.Obsługa poczty elektronicznej.
16.Archiwizacja danych na CD.
17.Wykonywanie innych poleceń Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.

W zakresie promocji gminy.

1. Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw dostępnych w internecie.
2. Prowadzenie zadań z zakresu promowania gminy na zewnątrz.
3. Organizacja działań w zakresie promowania gminy oraz wprowadzenia nowych metod integracji działań z Unią Europejską.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej gminy.
5. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji gminy i przekazywanie ich do prasy, radia i TV.
6. Współredagowanie stron internetowych gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Mirosław Lewkowicz

Palacz CO

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku palacza CO należy:

1. Nawadnianie kotła systemem wymuszonym.
2. Rozpalanie kotła o rusztach stałych bez mechanicznego nawęglania i podmuchu z dolnych i górnych odprowadzeniem spalin.
3. Utrzymanie stałej temperatury w sieci CO i w poszczególnych pomieszczeniach biurowych.
4. Odpowietrzanie sieci CO.
5. Oczyszczanie w kotłach przewodów spalinowych poziomych i pionowych.
6. Uszczelnienie i zabezpieczenie przeciekających zasów i zaworów rurociągowych wodnych i parowych w instalacji kotłowni.
7. Wygaszanie kotła wodnego w rusztach stałych.
8. Wygaszanie kotła wodnego w instalacji kotłowni.
9. Spuszczanie wody z kotła i sieci CO i zasypywanie opału kotła.
10. Odżużlowanie i odpopielanie kotła wodnego o rusztach stałych.
11. Konserwowanie urządzeń mechanicznych przyrządów kontrolno- pomiarowych i uzbrojeń sieci kotłowni.
12. Zabezpieczenie kotłów w razie awarii i przyłączenia sieci siły i światła do instalacji centralnego ogrzewania. W kotłowni zwarcia kabli przenośnych, wyłączyć urządzenie elektryczne w czasie awarii.
13. Utrzymanie czystości na posesji Urzędu Gminy.
14. Troska o czystość posesji Urzędu Gminy, opieka nad kwiatami i klombami / pielenie, podlewanie, zabezpieczenie na zimę/
15. Usuwanie śniegu ze ścieżki i sprzed Urzędu /posypywanie piaskiem/.
16. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń znajdujących się w gminie nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej.
17. Palacz CO zatrudniony w kotłowni nie może opuścić miejsca pracy.
18. W nagłych wypadkach palacz CO obowiązany jest uzyskać zwolnienie z pracy od przełożonego, który wyznaczy zastępstwo.
19. Palacz CO obowiązany jest do oszczędnego zużycia materiałów opałowych,
20.Palacz CO winien dbać o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach kotłowni i jej otoczeniu a w szczególności o czystość kotła.

Róża Stankiewicz

Sprzataczka


Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku sprzątaczki należy:
1. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych poprzez:
- codzienne odkurzanie, zmywanie płytek ogólno dostępnymi środkami chemicznymi,
- ścieranie kurzu mokrą ścierką z szaf, biurek, parapetów, godeł oraz widoków jak również kwiatów i odkurzanie ich raz w miesiącu.
- mycie kloszy oświetleniowych, opróżnianie kloszów na śmieci.
2. Codzienne mycie urządzeń higieniczno-sanitarnych /muszlę, umywalkę itp./ dostępnymi środkami chemicznymi, mycie płytek, podłóg i usuwanie nieczystości z kosza. Powyższe prace wykonywać przy otwartym oknie w sposób bezpieczny np. przy użyciu drabinki.
Po zakończeniu tych prac należy zamknąć okna, wygasić oświetlenie i sprawdzić kurki wodociągowe.
Okresowo należy również usuwać przy pomocy szczotki kurz i pajęczynę ze ścian i sufitów. Myć okna i drzwi jeden raz w miesiącu.
3. Podczas przeprowadzania remontów do obowiązków sprzątaczki należy:
- usunięcie z pomieszczeń biurowych oraz innych pomieszczeń sprzętu i umeblowania, należyte ich zabezpieczenie oraz przygotowanie pomieszczeń do odnowienia.
- Codziennie przed rozpoczęciem pracy przez pracowników Urzędu Gminy należy po raz drugi zetrzeć kurz osiadły w nocy z biurek i podręcznych stolików przy pomocy mokrej ściereczki.
4. Sprzątaczce przysługuje odzież ochronna tj. fartuch drelichowy, obuwie profilaktyczne oraz chustka na głowę.
5. Czas pracy sprzątaczki wynosi 8 godzin na dobę.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008, 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 14348
02 marca 2015, 11:17 Gabriel Waliłko - Zmiana danych stanowiska: Inspektor d/s zamówień publicznych.
02 marca 2015, 11:16 Gabriel Waliłko - Zmiana danych stanowiska: Inspektor d/s obywatelskich i księgowości budżetowej.
02 marca 2015, 11:14 Gabriel Waliłko - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Kierownika Urządu Stanu Cywilnego, Inspektor d/s ksiegowości budżetowej.
Realizacja: IDcom.pl