Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28.09.2017 r zostało wszczęte postępowanie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Na podstawie § 3 uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 1094 o pow. 0,8758 ha położona w obrębie: Huta...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 Lipca 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. t. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późń. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 11 lipca 2017 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 778 z późn. zm. ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 26.06.2017 r. dokonano...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2017 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2017 r zostało...

Ogłoszenie w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Mieszkańcy GMINY HARASIUKI Informuję, że w dniu 23 maja 2017r. (wtorek) w godzinach 13:00 i 13:15 zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z przeprowadzeniem powiatowego /w ramach wojewódzkiego/ treningu systemu wykrywania i alarmowania. Szef Obrony Cywilnej Gminy /-/ Henryk BŹDZIUCH W ó j t

Spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w dniu 25.05.2017 r / czwartek / o godź. 13 oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Celem spotkania będzie omówienie zasad naboru wniosków na dofinansowanie realizacji operacji...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie