Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/123/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2017 r. do 4 maja 2018 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku

Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), w związku z art. 78b ust. 2 i 3 ogłaszam podstawowe kwoty dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dotowanych z budżetu Gminy Harasiuki oraz statystyczną liczbę uczniów szkół podstawowych...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 8 marca 2017 r. wpłynęło odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 10 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.30 i WOOŚ.4200.13.2016.AH.31

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.30 i WOOŚ.4200.13.2016.AH.31

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 stycznia 2017 r. o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia...

ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 stycznia 2017 roku, znak SKO-402/E/8/2017 w sprawie zaskarżenia decyzji Wójta Gminy Harasiuki o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”

ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 10 stycznia 2017 roku, znak SKO-402/E/8/2017 w sprawie zaskarżenia decyzji Wójta Gminy Harasiuki o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 stycznia 2017r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko-Biłgoraj

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 ) Zawiadamiam że w dniu 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.20

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.20 w sprawie wydania postanowienia w dniu 24 stycznia 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa...