Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.14

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.14

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku.

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r.(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko wynosi: Lp Wyszczególnienie Kwota roczna Miesięcznie 1. dla szkół podstawowych 11...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki”, sporządzanej na podstawie uchwały...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2016r. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2016r. W sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary”...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) Zawiadamiam że w dniu 13.12.2016 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 10 listopada 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI...