Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 stycznia 2017 r. o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia...

ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 stycznia 2017 roku, znak SKO-402/E/8/2017 w sprawie zaskarżenia decyzji Wójta Gminy Harasiuki o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”

ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 10 stycznia 2017 roku, znak SKO-402/E/8/2017 w sprawie zaskarżenia decyzji Wójta Gminy Harasiuki o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 stycznia 2017r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko-Biłgoraj

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 ) Zawiadamiam że w dniu 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.20

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.20 w sprawie wydania postanowienia w dniu 24 stycznia 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.14

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.14

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku.

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r.(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko wynosi: Lp Wyszczególnienie Kwota roczna Miesięcznie 1. dla szkół podstawowych 11...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki”, sporządzanej na podstawie uchwały...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2016r. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2016r. W sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary”...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW w gminie Harasiuki na działkach o nr ewidencyjnym 475, 476/3, 595, 596 w obrębie geodezyjnym Krzeszów Górny”