Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r....

Zawiadomienie o odstępieniu od realizacji

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach informuje, że wyłoniona w postępowaniu ofertowym z dnia 1 lutego 2018r. dotyczącym Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach firma CE LINGUA SP. z O. O. Os. Bohaterów Września...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule - zaprojektuj i...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 lutego 2018 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: - dz. nr 98/7 o pow. 0,0241 ha położona w obrębie: Łazory...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm ), Zamawiający poniżej przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający...

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach informuje, że w postępowaniu ofertowym z dnia 1 lutego 2018r. dotyczącym Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku wpłynęła...

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule - zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będące przedmiotem...

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do zapytania ofertowego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018r. dodaje się załącznik nr 4 dotyczący wykazu usług dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Kierownik OPS /-/ Maria Kusz