Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 lipca 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczonych do zbycia.

Nr działki Pow. Działki ha Księga Wieczysta Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Forma zbycia Wartość gruntu wraz z zabudową zł /netto/ 232 233 1,43 1,67 KW 36033 KW 47423 Nieruchomości zabudowane zabudową rekreacyjno-wypoczynkową stanowiącą wcześniej Stanicę Harcerską położone...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na warsztaty- spotkania z kosmetyczką i dietetykiem w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kuli 1, 35-032 Rzeszów. ...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

OGŁOSZENIE - drugi przetarg nieograniczony – licytacja na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-07-10 o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: dz. nr 1095 o pow. 0,38 ha położona...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na warsztaty z doradcą zawodowym - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na warsztaty- spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Professional BUSINESS ADVICE szkolenia zawodowe i ustawiczne Alina Piorun, al....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) – zamówienia poniżej 14 000 euro dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: zlecenie wykonania długopisów i pakietów- kubek, pen driver...