Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz § 3 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ) Wójt Gminy Harasiuki przedstawia : Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018 . Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r....

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie nr 506136-N-2018 z dnia 2018-01-17 r. Gmina Harasiuki: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule "Zaprojektuj i wybuduj" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-01-18 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-01-18 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I.”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający poniżej przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 04.12. 2017r. o godz. 10.30. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : 1. W związku z wystąpieniem rozbieżności dokumentacja projektowa - przedmiar robót, proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji dróg KDGV 0014 i 0015: Przedmiar/ Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm FRAKCJI 31,5 - 63...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : Czy zgodnie z Prawem zamówień Publicznych – art. 30 pkt 4 oraz art. 89 ust. 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego ?. W załączeniu przesyłamy informację dotyczące technologii...