Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i miejscowości Rogoźnia – etap II ”

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości...

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dot. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska i Rogóźnia."

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - II dot. postępowania Nr RRG.III. 2711.8.2016 na „Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i w miejscowości Rogóźnia – etap II”. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczących wyjaśnienia zapisów przedmiaru robót,...

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dot. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska i Rogóźnia."

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - I dot. postępowania Nr RRG.III. 2711.8.2016 na „Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i w miejscowości Rogóźnia – etap II”. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczących wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia, poniżej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska i Rogóźnia."

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następujących zadań: 1/„Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska, i w miejscowości Rogóźnia – Etap II.” 2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2016r w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Harasiuki wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

I. Na podstawie punktu 14.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie konkursu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Harasiuki wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami...