Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach”

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku...

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY HARASIUKI”

Zamawiający – Gmina Harasiuki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). ...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „ Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach”

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach poprzez odbudowę i remont nawierzchni, obejmującej wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na powierzchni 536 m2 oraz grafitowej na powierzchni 389m2.

Zapytanie ofertowe

Harasiuki, dn. 2016.08.16. OR.II 502.1.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę urn wyborczych. Opis przedmiotu zamówienia: Urny wyborcze muszą być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków i Wólka oraz budynku remizo – świetlicy w miejscowości Maziarnia.”

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na : „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków i Wólka oraz budynku remizo – świetlicy w miejscowości Maziarnia.” 2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.”Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki”...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 sierpnia 2016r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej ozn. nr dz. 102/8 położonej w Harasiukach...

Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki

Numer ogłoszenia: 157127 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 czerwca 2016r. o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, 122 E2

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, 122 E2 obecnie lokale funkcjonują jako jeden lokal o pow. 90,0 m2. Umowa najmu na w/w lokal obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2017 r. Przetarg...