Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia"

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”,...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadań : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 sierpnia 2017r w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2017-09-06 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 sierpnia 2017r w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2017-09-06 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 21 sierpnia 2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lutego...

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Niniejszym informuje, iż unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy” z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający...

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze oraz Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjna etap II w miejscowosci Rogóźnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 sierpnia 2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §...

ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.

Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2017.07.31. RRG.III.2711.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. 1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie...