Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.”Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki”...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 sierpnia 2016r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej ozn. nr dz. 102/8 położonej w Harasiukach...

Remont dróg dojazdu rolnego na terenie gminy Harasiuki

Numer ogłoszenia: 157127 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 czerwca 2016r. o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, 122 E2

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, 122 E2 obecnie lokale funkcjonują jako jeden lokal o pow. 90,0 m2. Umowa najmu na w/w lokal obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2017 r. Przetarg...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.”Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 i 390/2, ul. Spokojna w km 0 + 000-0+116 dz. nr ewid. 811, ul. Wąska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km 0 + 000-0+245 dz. nr ewid. 412”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna...

Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska

Harasiuki: Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 i 390/2, ul. Spokojna w km 0 + 000-0+116 dz. nr ewid. 811, ul. Wąska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km 0 + 000-0+245 dz. nr ewid. 412 Numer ogłoszenia: 122702 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 maja 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 192/1 o pow. 0,30 ha położona w obrębie:...