Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na dz, nr ewid. 881 od km 0 + 000 do km 0 + 600

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 września 2015r w sprawie podania do publicznej wiadomości sporządzonego wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej ozn. nr dz. 396 położonej w Banachach...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 września 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) ogłaszam co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: dz. nr 127/10 o pow. 0,1243 ha położona w obrębie: Łazory dz. nr 127/11...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz § 3...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 czerwca 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 czerwca 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ §...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ”Przebudowa mostu w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia – Gózd w km 1 + 905”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ”Przebudowa mostu w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia –...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn ”Remont drogi gminnej Nr 102106R w miejscowości Banachy w km 2 + 070 – 2 + 660”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn ”Remont drogi gminnej Nr 102106R w miejscowości Banachy w...

Przebudowa mostu w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia - Gózd w km 1 + 905

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

Remont drogi gminnej nr 102106R w miejscowości Banachy w km 2 + 070 - 2 + 660

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...