Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- kurs zawodowy

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: Należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i na tej podstawie sporządzić ofertę. Podpisaną przez upoważnione osoby ofertę należy dostarczyć do zamawiającego (poczta, osobiście w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2015r. w tytule podając...

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- doradca zawodowy

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: Należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i na tej podstawie sporządzić ofertę. Podpisaną przez upoważnione osoby ofertę należy dostarczyć do zamawiającego (poczta, osobiście w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2015r. w tytule podając...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r.,poz.518 z późn. zm./ ogłasza co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiukiprzeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości: -dz. nr 391/4 o pow. 0,22 ha udz. 6/8 położona...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 zpóźn.zm./ o g ł a s z a co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 126/6 o pow. 0,05 ha położona w obrębie:...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 stycznia 2015 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 zpóźn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: - dz. nr 232 o pow. 1,43 ha położona w obrębie:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki

Harasiuki: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki Numer ogłoszenia: 372458 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ § 3 ust....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Stosownie do art. 38 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów...