Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówieniapn ”Dostawę węgla na potrzeby Urzędu Gminy w Harasiukach”...

Dostawa węgla na potrzeby Urzędu Gminy w Harasiukach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego:www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm./ ogłaszam co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiukiprzeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: - dz. nr 1/2 o pow. 0,70 ha położona w obrębie: Gózd...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że postępowanie oudzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych wHarasiukach i w Hucie Krzeszowskiej ” zostało rozstrzygnięte. Za...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn ”Remont – odbudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół...

Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół w Harasiukach , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 15 8791579, faks 15 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn„”Remont drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn ”Remont dróg wewnętrznych” dokonano wyboru jako...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące Wyjaśnienie treści specyfikacji (załącznika Nr 6 do SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn ”Remont drogi gminnej Nr 102106R Rogóźnia – Banachy...