Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm. )

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki” dokonano...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017.

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. ) Wójt Gminy Harasiuki przedstawia : Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „ Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.”

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na: „ Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.” 2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla w sortymencie orzech w klasie 26 – 29/06/06 granulacja od 40 – 80 mm w ilości 170 ton dla...

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.10. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) ogłaszam co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 2336 o pow. 0,1586 ha położona w obrębie: Łazory 2....

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i miejscowości Rogoźnia – etap II ”

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości...