Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cytuję : Proszę o wyjaśnienie co należy ująć w komplecie pompy w pozycjach przedmiaru poz. 12 pompy głębinowe dostarczane w kompletach – ujęcie wody Sieraków – 2 kpl oraz poz. 16 pompy...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cytuję : Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie sieci wodociągowej w technologii bez wykopowej (przewiertem sterowanym ) z zastosowaniem rur polietylenowych o średnicy 110...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cytuję : - czy wymieniona w specyfikacji pompa Grundfos CR 15-47-F-A-E-HQQE w ilości 4 szt. posiada prawidłowe oznaczenie ? Firma Grundfos nie posiada w ofercie w/w pompy tak więc proszę o weryfikację...

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm ), informuje o zmianie treści załącznika Nr 7 (przedmiar robót) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycja 16 przedmiaru o istniejącej treści : Pompy...

Budowa sieci wodociągowej łączącej dwie stacje wodociągowe tj. w Nowej Wsi i Sierakowie.

Harasiuki: Budowa sieci wodociągowej łączącej dwie stacje wodociągowe tj. w Nowej Wsi i Sierakowie. Numer ogłoszenia: 290516 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn„”„Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na dz. nr ewid. 881 od km 0 + 000 do km 0 + 600”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn„”„Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: dz. nr 725/3 o pow. 0,50 ha położona w obrębie: Łazory Ogłoszenie...

Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na dz, nr ewid. 881 od km 0 + 000 do km 0 + 600

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 września 2015r w sprawie podania do publicznej wiadomości sporządzonego wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej ozn. nr dz. 396 położonej w Banachach...