Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2016r w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Harasiuki wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

I. Na podstawie punktu 14.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie konkursu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Harasiuki wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami...

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach”

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku...

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY HARASIUKI”

Zamawiający – Gmina Harasiuki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). ...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „ Zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach”

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu szkolnego przy budynku szkoły w Harasiukach poprzez odbudowę i remont nawierzchni, obejmującej wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na powierzchni 536 m2 oraz grafitowej na powierzchni 389m2.

Zapytanie ofertowe

Harasiuki, dn. 2016.08.16. OR.II 502.1.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę urn wyborczych. Opis przedmiotu zamówienia: Urny wyborcze muszą być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów...