Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „ Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.”

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę węgla na potrzeby  Gminy Harasiuki.”

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla w sortymencie orzech  w klasie 26 – 29/06/06 granulacja od 40 – 80 mm  w ilości 170 ton  dla potrzeb Gminy Harasiuki w następujących ilościach:

Gmina Harasiuki    – 100 ton,

Zespół Szkół w Harasiukach – 40 ton,

Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej – 30 ton,

Wykonawca na oferowany Zamawiającemu węgiel  musi posiadać  certyfikat jakości węgla. Z treści przedłożonych dokumentów musi wynikać, że  węgiel spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry.

3. Termin realizacji zamówienia :

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Cena – 100 %,

( Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ).

5. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres  siedziby Zamawiającego :  Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A, pokój nr 7 (sekretariat)  w terminie do dnia 16 stycznia  2016 r do godz. 10.00  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.

6. Termin otwarcia ofert :

Oferty zostaną otwarte w dniu  16 stycznia  2016r  o godz. 10. 10. w siedzibie zamawiającego pokój nr 12,

7. Sposób przygotowania oferty :

Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularz ofertowy, oraz  dołączyć zaparafowany przez dostawcę projekt umowy .załącznik Nr 2. )

Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz opisać „ Oferta na dostawę węgla dla potrzeb  Gminy Harasiuki.”  Nie otwierać przed dniem 16.01.2016 godz. 10.10.

8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest :

Wanda Farion  - (15 ) 879 13 06 wew. 37

10. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

 Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są :

1. Formularz ofertowy – zał.  Nr 1,

2. Projekt umowy – zał. Nr 2,

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-04
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 346
04 stycznia 2017 13:14 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 13:13 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 12:51 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)