Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

o g ł a s z a m

 

1.   Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2336 o pow. 0,1586 ha KW TB1N/00103498/5 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 4200,00 zł – brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł) wadium 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia zł).

 

2.   Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu od podatku VAT.

 

3.   Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Zbywana nieruchomość stanowi własność Gminy Harasiuki, nie jest obciążona. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla niej planu. W studium uwarunkowań tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze.

Powyższa nieruchomość rolna zawiera użytki: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (LzrŁVI pow. 0,1586 ha). Teren działki w części zakrzewiony pojedynczymi drzewami sosny. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

4.   Wadium.

 

1)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 420,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 najpóźniej do dnia 20 lutego 2017r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki).

2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3)  Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

4)  Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

5.   Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a (I piętro, pokój nr 12) w dniu 24 lutego 2017r o godz. 1000 .

6.      Pozostałe warunki przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem

w górę do pełnych dziesiątek złotych. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06  wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-16
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Żurawicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2017 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 344
16 stycznia 2017 15:50 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)