Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki, krajowy numer identyfikacyjny 83040937600000, ul. Harasiuki  112 A , 37-413   Harasiuki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 791 306, e-mail przetargi@harasiuki.pl, faks 158 791 306. Adres strony internetowej (URL): www.harasiuki.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.harasiuki.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Harasiuki, 37 - 413 Harasiuki 112A, pokój nr 7 (sekretariat )

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki

Numer referencyjny: RRG.III.2710.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki. 3.2. Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie : 1). Dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Harasiuki PCB (bloki)wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych ( 4 bloki mieszkalne ). 2) Dokumentacji projektowej systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd z włączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, ( należy uwzględnić uzbrojenie terenu nieruchomości w przyłącza kanalizacyjne oznaczonego działkami nr 1840/1 i 1833/1 planowanego do działalności inwestycyjnej ). 3) dokumentacji projektowej sieci wodociągowej odcinek Derylaki – Huta Krzeszowska łączącej sieć wodociągową zasilaną z dwóch stacji Uzdatniania Wody tj. Sieraków i Huta Krzeszowska. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia. Obszar przewidziany do skanalizowania obrazują mapy poglądowe stanowiące załączniki do koncepcji kanalizacji sanitarnej załączone do niniejszej SIWZ. ( zał. Nr 7 ) i przedstawiają : a) Mapa nr M-34-57-B-d-3 – obszar do skanalizowania dla miejscowości Gózd, b) Mapa nr M-34-57-B-d-4 – obszar do skanalizowania dla miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, pozostała część miejscowości Gózd oraz planowane w przyszłości podłączenie miejscowości Huta Podgórna i Huta Stara, i trasa sieci w kierunku miejscowości Derylaki ( do oczyszczalni ). c) Mapa Nr M-34-58-C-a-1- przedstawiająca do skanalizowania obszar Harasiuki PCB (bloki ) z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Harasiuki, d). Mapa nr M-34-57-D-b-2 przedstawiająca włączenie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki, oraz trasa w kierunku miejscowości Huta Krzeszowska. Mapy te stanowią poglądowy szkic i nie mogą być przedmiotem roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie przebiegu kanalizacji sanitarnej w kontekście robót dodatkowych i zamiennych (których Zamawiający nie przewiduje ). Załączona do niniejszej specyfikacji koncepcja kanalizacji sanitarnej zawiera trzy warianty dla wszystkich miejscowości gminy, dla sporządzenia oferty należy wziąć pod uwagę tylko wariant II pkt. 7. Koncepcji – od strony 29 do strony 36 koncepcji. Kanalizacje sanitarną oraz przepompownie należy zaprojektować w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek zabudowanych i niezabudowanych w obszarze miejscowości Huta Nowa, Huta Krzeszowska, Gózd. Parametry sieci kanalizacyjnej i pompownie winny być tak zaprojektowane aby w przyszłości umożliwiały podłączenie miejscowości Huta Stara i Huta Podgórna. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Zgoda ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji przedstawiającym dana nieruchomość oraz przebieg zarówno sieci, jak i przyłącza przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z zamawiającym. Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu właściciela działki i długości przyłącza. Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ponieważ jest to uzależnione od przyjętej technologii, warunków gruntowych, warunków terenowych, możliwości uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości itp. Szacunkowe długości ujęte zostały w części opisowej koncepcji kanalizacji sanitarnej załączonej do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 7. Podane w koncepcji długości należy traktować jako szacunkowe, ponieważ przyjęte przez wykonawcę rozwiązania projektowe mogą się znacząco różnić od danych zawartych w koncepcji. W przypadkach występowania wysokiego poziomu wody gruntowej, brak zgody właścicieli nieruchomości, zbyt wysokie koszty budowy kanalizacji grawitacyjnej trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego z indywidualnymi pompowniami ścieków. 3.3. Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu nieograniczonego jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym. Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem : 1). Kompletnych wniosków o wydanie : decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego w tym sporządzenie w miarę potrzeby raportu oceny oddziaływania na środowisko,- teren objęty opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki, decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę. 2). Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień, w szczególności : decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 3). Sporządzenia operatów wodno-prawnych i uzyskanie zgody na przejście pod ciekami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Przewiduje się przekroczenie dwóch rzek tj. rzeki „Tanew” – nadzór Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, rzeki „ Kurzynka” – nadzór Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, oraz w pozostałym zakresie urządzenia melioracji szczegółowych – nadzór Starosta Powiatu Niżańskiego. 4). Wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie z przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów im placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 5). Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej, 6). Uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycja od właściwego organu ewidencji gruntów. W zakresie Wykonawcy będzie pozostawał obowiązek wykonania aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej niezbędnej do włączenia kanalizacji z miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd do oczyszczalni ścieków w Harasiukach może wystąpić konieczność wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych na odcinku około 500 mb, co Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. 7). W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem- uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządca uzbrojenia. 8). Uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji i sieci wodociągowej lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi. 9). Inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku ( w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych. 10). Bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń. 11).Koncepcje wstępną obejmującą: podział zamówienia na etapy ( tj. pompownie strefowe wraz z przynależną siecią kanalizacyjną ), lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych, Koncepcja winna uwzględniać również analizę rozwiązań technicznych budowy sieci kanalizacyjnej w przypadkach występowania okoliczności o których mowa w pkt. 3.2 SIWZ uwzględniających np. zastosowanie systemu ciśnieniowego budowy sieci kanalizacyjnej. 12). Wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci i na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 13).wykonanie projektów technologii wykonania robot, w tym projektów wykopów ich zabezpieczeń i odwodnieni, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot wytyczne dla wykonawcy robot. Projekty wykonawcze winny uzupełniać uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnej do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich stwiorb oraz realizacji robót. 14). Wykonanie kosztorysów inwestorskich przedmiarów robót , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. budowlanych. 15). Opracowanie dokumentacji geologicznej, 16). Uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 17). Sprawowania w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane oraz : a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, b) uzgadnianie i wprowadzanie uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inwestora, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót – zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu, c) uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, d) zajęcia stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robot zamiennych, dodatkowych, powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, e) branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych. W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wykonawcy w jego obowiązki wstępuje następca prawny. W sytuacji gdyby likwidacja bądź przekształcenia własnościowe Wykonawcy uniemożliwiały wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego postępowania zamawiający ma prawo do zlecenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi oraz wykorzystywania i dalszego opracowania, w tym dokonywania zmian w przekazanej dokumentacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy wynikającej z prawa autorskiego określonego ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U. z 2016 r poz. 666). 3.4 Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności: 1) prac geodezyjnych, 2) prac geotechnicznych badania gruntu, 3) prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa, 4) opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko, 5) wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów, 6) uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp., 7)dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, 8) niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji, 9) przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy. 10). Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322200-3

71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 2 kompleksowe dokumentacje polegającą na wykonaniu projektu budowy, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o wartości projektu minimum brutto 100 000,00 zł ( każdy ).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz oferty– Załącznik nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego odnośnie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł. Słownie: (trzy tysiące złotych 00/100) 8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.10. 2017 do godz. 10:30. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Oddział Harasiuki Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.4 Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale w pokoju Nr 11 w Urzędzie Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A , w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. W takim wypadku do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 8.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Nie

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ( pkt 2 -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w § 13 ust. 2 – 8 niniejszej umowy . 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Projektanta skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 Umowy, tj. między innymi: - z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, ( istnienie nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych -bunkry, fundamenty ). - w związku z rozszerzeniem warunków technicznych, których nie można było przewidzieć ( kurzawka, głazy narzutowe itp. ). - z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe, - w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych przebudowy kolidującego uzbrojenia od właścicieli/użytkowników mediów zlokalizowanych na obszarze objętym pracami projektowymi, - konieczność prowadzenia długotrwałych uzgodnień z właścicielami infrastruktury lub właścicielami nieruchomości. - uwarunkowania społeczne ( protesty, listy. petycje itp.) - z uwagi na konieczność oczekiwania na wydanie właściwych decyzji, opinii lub uzgodnień wymaganych przepisami prawa lub niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Projektanta, b) wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym. We wszystkich powyższych przypadkach termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. c) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian. d) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej lub siły wyższej rozumianych jako zdarzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3, przy czym zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt. 2) - o wartość zmniejszonego zakresu przedmiotu zamówienia, 3. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Projektanta, o którym mowa w § 4 ust. 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia a 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Projektanta. 4. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług polegającej na jej podwyższeniu, warunkiem dokonania waloryzacji w tym przypadku będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Projektanta zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowy sposób wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Projektanta. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 2 wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Projektanta wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia określają postanowienia ust. 7. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Projektanta, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia określają postanowienia ust. 7 7. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3 warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia Projektanta będzie skierowanie przez Projektanta do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowy sposób wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Projektanta oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian o których mowa w ust. 3 odpowiednio pkt 2 lub 3 na koszty wykonania zamówienia przez Projektanta. Projektant zobowiązany będzie udowodnić, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ustalona na podstawie ustawy, przy tych samych założeniach przy których Projektant wyliczył cenę oferty netto, wpłynęła na zmianę tej ceny. Do wniosku Projektant zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczeń. W szczególności w celu udowodnienia zmiany ceny oferty netto, Projektant będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji ceny wyliczonej z oferty i kalkulacji ceny ofertowej netto wynikającej ze zmiany przepisów prawa. Przedstawienie porównania kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposób nie budzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na wysokość ceny w stosunku do ceny z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Projektant jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenie ofertowej netto oraz ceny której zmiana wynika z przepisów prawa. 8. W przypadku uwzględnienia wniosku Projektanta o którym mowa w ust. 7, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, pod warunkiem złożenia przez Projektanta pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, a jeżeli Projektant złoży wniosek po tym terminie - od chwili jego złożenia. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 4, a w przypadku gdy zgodnie z ust. 4 wymagane jest złożenie przez Projektanta wniosku - w przypadku uwzględnienia tego wniosku przez Zamawiającego, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. 9. W przypadku niewykazania przez Projektanta wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na wzrost wynagrodzenia Projektanta, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Projektanta do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Projektanta. 10. W związku z postanowieniami ust. 3 pkt 2 i 3 oraz postanowieniami ust.5 - 7, Projektant obowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie następujących informacji: 1) Ilość osób ujętych w kalkulacji ceny ofertowej Projektanta do bezpośredniego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno: - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzyskujących minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia10 października 2002 r z późniejszymi zmianami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ze wskazaniem rodzaju umowy (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), uzyskujących minimalną stawkę godzinową ustaloną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ze wskazaniem ilości godzin przewidzianych do wykonania przez te osoby, - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2) Wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymienione w pkt 1, zatrudnione są w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy należy podać wymiar czasu pracy poszczególnych osób, Wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto każdej z osób wymienionych w pkt 1 (bez podawania danych osobowych) oraz wysokości obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych obciążających te osoby (składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych), z wyszczególnieniem wysokości każdej ze składek z osobna i podatku jak również podanie kwoty netto wynagrodzenia. 3) Wskazanie kwoty obciążeń publicznoprawnych obciążających Projektanta i będących jego kosztem od wynagrodzeń poszczególnych osób wymienionych w pkt 1, z wyszczególnieniem kwot poszczególnych obciążeń publicznoprawnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne. 11. Nie przedstawienie przez Projektanta informacji o której mowa w ust.10 we wskazanym w ust. 10 terminie skutkować będzie odmową przez Zamawiającego uwzględnienia wniosku Projektanta o waloryzację wynagrodzenia o którym mowa w ust. 7. 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-06, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-26
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2017 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 297
26 września 2017 15:10 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zal_nr_8__orientacyjny_obszar__opracowania_projektu.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 15:09 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [zal_nr_7_koncepcja_kanalizacji_sanitarnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 15:08 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika [ii_wariant_huta_krzeszowska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)