Aktualności

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki.

 Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

I. Zakres wykonywanych czynności  w ramach umowy:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
  2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.
 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2017r.  Poz. 1938)
 4. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 546)
 5. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 26 godzin tygodniowo.

II. Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
  3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
  4) Obywatelstwo polskie
  5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm)”.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 4 kwietnia 2018r. do godz. 12.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37- 413 Harasiuki 112a  z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wiadomość powiązana z

Pomoc społeczna

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-21
Dokument wytworzony przez: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Kusz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 160
21 marca 2018 08:26 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2018 08:25 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)