Aktualności

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HARASIUKI
z dnia 10 września 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


                  Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086) w związku z uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Harasiuki z dnia 1 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Harasiuki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września do 14 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Harasiukach, Harasiuki, ul. Długa 11 w godzinach pracy urzędu 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej http://bip.harasiuki.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium i rozwiązaniami odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach ul. Długa 11 w dniu 1 października 2020 r. o godz. 12.00.
                 Zgodnie z art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Harasiuki, Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki lub w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r.
                 Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284 i 322), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września do 14 października 2020 r. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium, o której mowa wyżej.
                 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, Harasiuki ul. Długa 11 w godzinach pracy urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w powyższym terminie. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostepnieniu informacji uwagi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, na adres 37-413 Harasiuki, Harasiuki ul. Długa 11, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres sekretariat@harasiuki.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
                  Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Harasiuki, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy
/-/ Krzysztof KISZKA


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-10
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Jabłoński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Pelak
Ilość wyświetleń: 123
14 września 2020 10:27 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 września 2020 10:24 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 września 2020 10:22 (Gabriel Waliłko) - Usunięcie załącznika [obwieszczenie_na_bip__o_ponownym_wylozeniu.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)