Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 marca 2018r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Harasiuki, dnia 2018-03-20

 

RRG-IV.6220.5.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1405)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 12 marca 2018r. znak L. dz. ID-533/02/029/GS/18 w imieniu którego działa Pan Grzegorz Socha na podstawie upoważnienia z dnia 23 października 2017r. znak PZDW-WOK/0114-236/17, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego:

- od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków,

- budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy,

oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

W przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k.p.a., na mocy którego, powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronie prawo czynnego udziału w każdym stadium niniejszego postępowania administracyjnego oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy, oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

 

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A, pokój nr 10, w godzinach od 800 do 1600 od poniedziałku do piątku.

 

Wójt

Gminy Harasiuki

 /-/ Henryk Bździuch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2018 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Pelak
Ilość wyświetleń: 113
20 marca 2018 14:25 Paweł Pelak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2018 14:24 Paweł Pelak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)