Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w obrębie miejscowości Hucisko. Budowa realizowana będzie na działkach nr  161/2, 161/1, 154/1, 159/1, 159/2 .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 lipca 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hucisko.

 

 

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof  KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-08
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 243
08 lipca 2019 15:25 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2019 12:26 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2019 12:25 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)