Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), w związku z art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn. Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV  Tarnogód – Rudnik odgałęzienie Podolszynka Plebańska” .

Przebudowa realizowana będzie w obrębie miejscowości Podolszynka Plebańska , Podolszynka Ordynacka, Krzeszów Górny, Nowa Wieś na działkach nr  819/1, 743/1, 741, 29, 30/2, 31, 32, 881, 502, 880, 503, 113, 90, 149, 150, 151, 226/1, 188, 1917, 1914, 1918, 1892, 1988, 1966, 1989, 1990, 285/1, 369/1, 2043, 2044/1, 2045/1, 2048/3, 2065/1, 2052/1, 2053/1, 2057/1, 2058, 2061, 2062, 2064, 2108/1.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 lipca 2019 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Harasiuki i Urzędu Gminy w Krzeszowie.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Krzysztof  KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-08
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2019 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 219
08 lipca 2019 15:29 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2019 15:28 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)