Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 września 2020 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kablowej SN 15kV Rudnik-Biłgoraj odgałęzienie Ryczki od stanowiska słupowego nr 96 do St. Tr. Ryczki wraz z demontażem linii napowietrznej od stanowiska słupowego 93 do St. Tr. Ryczki przewidzianego do realizacji na działkach nr 159/3, 161/3, 162/2, 199, 286,249, 276/1 położonych w obrębie Ryczki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1500.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. od dnia 9 września 2020 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Harasiuki oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Harasiuki.

 

WÓJT  GMINY

/-/ Krzysztof  KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-09
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Jabłoński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 75
09 września 2020 14:41 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)