Przetargi

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 roku. w następujący sposób:

Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia 25.11.2019 do godz. 10.00,

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące  zapisy SIWZ  

Pkt. 11 ust. 11.7 i   pkt 12.2, ust. 12.1. i ust. 12.3. i otrzymują brzmienie:

Pkt. 11.7 Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów   Gminy Harasiuki w 2020 roku.
NIE OTWIERAĆ przed: 25.11.2019 r. godz. 10:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz 
z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).

Pkt. 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 7 sekretariat) do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00.

Pkt.12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12.

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Aleksander Jabłoński

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/35ebc4b6-fbfa-4298-8c00-5f93350b6cff


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-20
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2019 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 381
20 listopada 2019 10:36 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2019 10:36 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2019 10:36 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)