Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizacje zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

RRG.III.271.11.2019

Wszyscy Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1843), Zamawiający przekazuje  poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”.

 

Pytanie 1

Czy do podanej wartości 1 123,84 Mg uwzględniono roczny współczynnik wzrostu odbieranych odpadów w  latach  2020 -2021, ponieważ załącznikiem do wyceny oferty są  tylko dane za rok 2018, ponieważ z posiadanych przez nas danych ilość odpadów  odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na  terenie  gminy Harasiuki w pierwszym  półroczu 2019 r wyniosła  około 375 Mg.

 

Odpowiedź :

Podana przez Zamawiającego ilość  odebranych odpadów wykazana została według sprawozdania za 2018 r uwzględniając okres dwóch lat, nie uwzględniono rocznego współczynnika wzrostu odbioru odpadów na lata 2020 – 2021.

W związku z powyższym do wyceny oferty należy przyjąć  prognozowaną wielkość odpadów w ilości 1500 Mg. na okres dwóch lat, a nie jak podano 1 123,84Mg.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość ryczałtowego rozliczenia za odebrane od właścicieli nieruchomości odpady, czy rozliczenie odbywać się będzie  w cenie jednostkowej za 1Mg.

 

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że płatności  za realizację przedmiotu zamówienia dokonywane będą w ratach kwartalnych w cenie jednostkowej, podanej w ofercie za 1Mg, odebranych od mieszkańców  odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami   art. 6f  ust. 3 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r poz. 2010) – podstawą  ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

/-/ Aleksander Jabłoński

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-12-12
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2019 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 320
12 grudnia 2019 10:44 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 10:44 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 10:43 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)