Przetargi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zamówienia pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.”

RRG.III.2711.3.2020

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm. )

 

Działając  na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.” 
dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

BRUKERS Sławomir Sikora

Koziarnia 167, 37 – 418 Krzeszów.

 

za cenę brutto  92 180.70 . Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 70/100.

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego, oferta otrzymała  najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert .

Zestawienie złożonych ofert.

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert,
cena - waga 100%

1.

BRUKERS Sławomir Sikora
Koziarnia 167,
37 – 418 Krzeszów

92 180,70

100

2.

Usługi Transportowe
Dariusz Siek
ul. Długa 72
37 – 413 Harasiuki

119 000,00

77,46

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-07
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2020 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 103
07 września 2020 14:51 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2020 14:51 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2020 14:50 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)