Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350 – Etap I.”

 1. Zamawiający :  Gmina Harasiuki, Harasiuki  ul. Długa 11 , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350 – Etap I.”
 2. Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy w miejscowości Huta Krzeszowska od km 0 + 000 do km 0 + 350 – Etap I.” , na odcinku długości 350mb.
  1) Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  2) Roboty przygotowawcze i ziemne,
  3) Budowę chodnika z kostki brukowej betonowej,
  4) Wykonanie nasypów, zjazdów,
  5) Wykonanie  kanalizacji deszczowej,
  6) Renowacja rowów,
  7) Roboty wykończeniowe,
  8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera , projekt architektoniczno-budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  przedmiar robót będące załącznikiem  do niniejszego zapytania ofertowego. Załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt techniczny zawiera większy zakres robót, natomiast niniejszym zamówieniem objęta jest budowa chodnika na odcinku  długości 350mb.(Etap I).
  Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy prawo budowlane
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 5. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 24 miesięcy,
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane  (Dz.U. z 2019r poz. 1186),  które w trakcie realizacji zamówienia  będą pełnić funkcję techniczne na budowie tj.- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadają potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie w do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, do siedziby Zamawiającego ul. Długa 11,  lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Urząd Gminy Harasiuki,  ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki,  w terminie do dnia 17.09.2020 r do godz. 10.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta nabudowę chodnika  w ciągu drogi powiatowej HutaKrzeszowska – Ciosmy Nie otwierać przed dniem  17.09.2020 godz. 10.10.
 8.  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 9. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 17 września 2020r  o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego – sala Gminnego Ośrodka Kultury,
 10. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -  formularzofertowy ), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z  dokumentacja techniczną, przedmiarem  robót i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył  sporządzony  uproszczony kosztorys ofertowy na realizację zamówienia.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 12. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Aleksander Jabloński – Kier. Referatu rozwoju Gospodarczego,
 13. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 15. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Harasiuki  informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki ul. Długa 11   http://bip.harasiuki.pl
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres:  iod@harasiuki.pl. , lub pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel/ 15-8791306.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Huta Krzeszowska-Ciosmy” Etap I. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8  oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych osobowych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-08
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 162
08 września 2020 15:30 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 15:29 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 15:27 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)