Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś.”

Gmina Harasiuki

ul. Długa 11

37 – 413 Harasiuki

Harasiuki, dnia 2020-09-14.

RRG.III.271.7.2020

                                                                            Wszyscy Wykonawcy biorący

                                                                            udział w postępowaniu.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś.”

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 i 1086), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację zadania pn. „Modernizacja-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś”.

Pytania:

  1. 1.      MODERNIZACJA - REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE NOWA WIEŚ NA DZIAŁKACH O NR EIWD. 2065/2 ORAZ 2358/2 W KM 0+000 DO KM 0+530 - ETAP I

W przedmiarze robót w pozycjach 19 d 1.4.1.2 oraz 27 d 1.4.2.2 zaplanowano przepusty HDPE o średnicy 800mm, zaś w planie zagospodarowania terenu zaplanowano przepusty o średnicy 1000mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.             

Odpowiedź:

Należy wycenić przepust 800 mm, zgodnie z przedmiarem robót,

 

  1. 2.    MODERNIZACJA - REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE NOWA WIEŚ NA DZIAŁKACH O NR EIWD. 2065/2 ORAZ 2358/2 W KM 0+530 DO KM 0+830 - ETAP II,

W dokumentacji technicznej Zamawiający umieścił opis konstrukcji nawierzchni zjazdów:

Ponadto pod zjazdami gdzie występują przepusty, przeznaczono je do wymiany i wykonania jako nowe z rur z tworzywa sztucznego HDPE 600mm o długości 6,0 zakończone płytami czołowymi – zgodnie częścią graficzną opracowania.

  • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW:
  • Koryto o grubości 30 cm
  • W-wa piasku o grubości 15 cm
  • W-wa kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm o grubości 15 cm
  • W-wa kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm

 

W przedmiarze robót nie uwzględniono warstwy piasku gr.15cm oraz wymiany rury przepustu, ponadto w poz. 15 d.1.3.3 umieszczono ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących średnicy rur pod zjazdami oraz konstrukcji zjazdów.

Odpowiedź :

  1. 1.      Przebudowę zjazdów należy wykonać zgodnie z zakresem podanym w przedmiarze robót.
  2. 2.      Ścianki czołowe należy wykonać dla rur o średnicy 60 cm,

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA

 Kierownik Referatu Rozwoju

Gospodarczego

 

/-/ Aleksander Jabłoński

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-14
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2020 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 120
14 września 2020 09:31 (Gabriel Waliłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)