Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn. ”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający: Gmina Harasiuki, Harasiuki  ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ”Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej”,
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy  drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej, 
 3. Realizacja zamówienia zostaje podzielona na następujące zadania:
  Zadanie I -  przebudowa  drogi dojazdowej do planowanego punktu zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
  Zadanie II - budowa kanalizacji tłocznej na odcinku 260mb,
  Zadanie III - przebudowa drogi do gruntów rolnych sołectwa Derylaki,
  Zakres robót obejmuje:

  1) Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego,
  2) Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
  3) Roboty ziemne i montażowe kanalizacji tłocznej,
  4) Wykonanie robót wykończeniowych  - formowanie poboczy,
  5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  przedmiary robót, przekroje oraz szkice orientacyjne będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
  6) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)
 4. Termin realizacji zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do 27.11.2020 r.
 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
  Cena – 100 %,
 6. Okres gwarancji:
  Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 24 miesięcy,
 7. Warunki udziału w postępowaniu.
  1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane  (Dz.U. z 2020r poz. 1333),  które w trakcie realizacji zamówienia  będą pełnić funkcję techniczne na budowie tj. - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadają potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie w do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy  dostarczyć  osobiście, do siedziby Zamawiającego ul. Długa 11,  lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres   : Urząd Gminy Harasiuki,  ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki ,  w terminie do dnia 15.10.2020 r do godz. 10.00 z dopiskiem na kopercie  „ Oferta na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budowa odcinka kanalizacji tłocznej.” Nie otwierać przed dniem  15.10.2020 godz. 10.10.
 9.  Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania.
 10. Termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 15.10.2020r  o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego – sala Gminnego Ośrodka Kultury,
 11. Sposób przygotowania oferty:
  Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku (załącznik nr 1 -  formularz ofertowy), Kwota zaoferowana na formularzu oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia zgodnie z przedmiarami robót  i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył  sporządzony  uproszczony kosztorys ofertowy oddzielnie na każde zadanie.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń  woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
 12. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
 13. Osobami  upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
  Aleksander Jabloński – Kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego,
 14. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 16. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Harasiuki  informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki ul. Długa 11   http://bip.harasiuki.pl
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres:  iod@harasiuki.pl. , lub pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel/ 15-8791306.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Harasiuki wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej”,       prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8  oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza aktualne przepisy ochrony danych osobowych.

 

Wójt  Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-10-07
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2020 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 185
07 października 2020 13:07 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2020 13:07 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2020 13:04 (Waldemar Kuś) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)