RODO - ochrona danych osobowych

 

W dniu 25 maja 2018r w Urzedzie Gminy w Harasiukach, zarzadzeniem Wójta Gminy został powołany :

Inspektor Ochrony Danych - Gabriel WALIŁKO tel. 15 8791306 w. 34 e-mail:iod@harasiuki.pl

 

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OPRACOWAŁ GABRIEL WALIŁKO – SEKRETARZ GMINY HARASIUKI.
RODO w Urzędzie Gminy Harasiuki.


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Gminy w Harasiukach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Harasiukach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Harasiukach za pomocą adresu iod@harasiuki.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Gmina Harasiuki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Harasiuki;

  b) realizacji umów zawartych z przedsiębiorcami Gminy Harasiuki;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Harasiuki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Harasiuki.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Harasiuki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Każda osoba wchodząca na salę obrad Sesji Rady Gminy Harasiuki wyraża tym samym zgodę (art. 6 ust. 1 lit „a” RODO) na udostępnianie swojego wizerunku w czasie transmisji on-line tych obrad.

 

W Ó J T
/-/ Krzysztof Kiszka

 

 

  Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskujących o przeprowadzenie szacunków strat, które zostały spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę
  Klauzula informacyjna dla osób korzystających z służbowych telefonów komórkowych
  Klauzula informacyjna dla osób, które będą dowozić dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych
  Klauzula informacyjna dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Harasiuki
  Klauzula informacyjna kompleksu sportowo-rekreacyjnego
  Klauzula informacyjna o aktach stanu cywilnego
  Klauzula informacyjna o dowodach osobistych
  Klauzula informacyjna o ewidencji ludności
  Klauzula informacyjna o gospodarce nieruchomościami, prawo wodne
  Klauzula informacyjna o odpadach
  Klauzula informacyjna o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Klauzula informacyjna o podatkach
  Klauzula informacyjna o praktykach
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – radnych Gminy Harasiuki
  Klauzula informacyjna o stażach i robotach publicznych
  Klauzula informacyjna o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  Klauzula informacyjna o zamówieniach publicznych
  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami ławników w kadencji 2020-2023
  Klauzula informacyjna udostępnienia danych innym podmiotom
  Klauzula informacyjna w sprawie skarg, wniosków i petycji
  Klauzula informacyjna w związku z informacją publiczną
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco
  Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych w zakresie spraw obronnych
  Klauzula informacyjna do umowy na OZE w Gminie Harasiuki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 1267
04 maja 2020 10:43 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.
04 maja 2020 10:40 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.
28 lutego 2020 08:44 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.