Stanowiska

Wójt

Informacje

Wójt - Krzysztof Kiszka

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz kierowanie urzędem, reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz.
2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek.
3. Upoważnianie pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
5. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
7. Wykonywanie budżetu.
8. Dokonywanie wydatków budżetowych.
9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.
11. Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Gminy
12. Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy.
13. Dysponowanie rezerwami budżetu gminy.
14. Blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach.
15. Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ gminy.
16. Wdawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.
18. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
19. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu.
20. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników.
21. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu.
22. Organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych lub katastrof.
23. Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady.
24. Ustalanie zasad i trybu postępowania w sprawach zamówień publicznych, powoływanie komisji przetargowych.
25. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych.
26. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej w gminie.
27. Wykonywanie czynności przepisanych prawem Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

Zastępca Wójta

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Alina Szopa

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Skarbnika Gminy należy:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na:
a. zorganizowaniu sporządzania , przyjmowania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 Właściwy przebieg operacji gospodarczych
 Ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
b. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
 terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.
 Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
c. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
 wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dot. zasad wykonywania budżetu gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 Zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej;
 wstępnej bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków.
 Wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian.
 Następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
6. Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, do9tyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów / dowodów księgowych / zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
7. Do obowiązków Skarbnika Gminy oprócz obowiązków określonych w ust. 1 należy także:
 wstępna kontrola legalności dokumentów wykonywania budżetu oraz jego zmian
 opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i analiz.
8. Opracowuje projekt budżetu gminy.
9. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta i Zarząd o jego realizacji.
10. Przekazuje kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania planu projektu budżetowego.
11. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowych.
12. Realizuje ustawy o dochodach finansowych gmin o podatkach i opłacie skarbowej.
13. Zapewnia ochronę mienia komunalnego /ubezpieczenia/
14. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetu, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /Dz. U. Nr 40 poz. 174 z późn.zm/
15. Składa kontrasygnatę na dokumentach w których wyrażona jest czynność prawna, mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
16. Współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową.
17. Uczestniczy w obradach sesji.
18. Dekretowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem.

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Gabriel Waliłko

Do szczegółowego zakresu, obowiązków na stanowisku Sekretarza Gminy należy:

1. Wykonuje w imieniu Wójta funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy w tym:
- zapewnia przestrzeganie statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu,
- organizuje stanowiska w referatach i poza nim /określa zakresy czynności, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników, kieruje na szkolenia lub inne formy kształcenia pracowników/.
- Informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
- Nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
- Dba o zapewnienie materiałowo techniczne warunków pracy w Urzędzie oraz inicjuje i wdraża postęp techniczny w tym zakresie,
- Nadzoruje należyte prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników,
- Planuje koszty utrzymania urzędu,
- Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa,
- Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego urzędu oraz aktualizuje go w miarę potrzeb.

2. Dba o wygląd budynku Urzędu.
3. Pełni nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu
4. Odpowiada za prawidłowe przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnienie zbiorów Urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
6. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy.
7. Rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
8. Prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu zgodnie z opracowanym planem lub na wniosek Wójta.
9. Przedstawia Wójtowi propozycję do powierzenia określonych czynności pracownikom a w szczególności tych których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.
10. Sprawuje bezpośredni nadzór oraz organizuje pracę nad referatem organizacyjnym,
11. Nadzór nad używaniem symboli państwowych /godła, flagi/ w urzędzie gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Harasiuki poprzez:
1/ Zapoznanie oraz sprawdzanie właściwego umieszczania godła i flagi na budynkach Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz w pomieszczeniach.
2/ okresowe sprawdzanie stanu symboli narodowych ich czystość, wygląd itp.
3/ polecenie wymiany zużytych symboli na nowe.
4/ dbanie o terminowe wywieszanie flag w czasie świąt państwowych.
5/ dbanie o prawidłowe przechowywanie symboli narodowych.
6/ informowanie Wójta o wszystkich nieprawidłowościach na terenie gminy Harasiuki.
12. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta w zakresie ustalonym przez Wójta.
13. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli.
14. Udziela urlopów i zwolnień okolicznościowych pracowników.
15. Udzielanie pracownikom wyjaśnień, instruktażu itp. W zakresie sposobu realizacji przydzielonych zadań.
16. Stwierdzanie własnoręczności podpisu.
17. Przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkobiercy.
18. Współpraca przy redagowaniu strony internetowej gminy.
19. Nadzór nad informatyzacją Urzędu oraz strony internetowej BIP.

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Informacje

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego - Aleksander Jabłoński

Kierownik Referatu nadzoruje pracę Referatu oraz wykonuje inne zadania na polecenie lub upoważnienie Wójta a mianowicie:

1) nadzoruje przygotowanie i realizowanie remontów i inwestycji gminnych,
2) nadzoruje programowanie i rozwój infrastruktury tj. wodociągów, kanalizacji, melioracji, gospodarki odpadami, cmentarzy, telekomunikacji, sieci elektroenergetycznej,
3) nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych zamówień publicznych z zakresu inwestycji komunalnych,
4) odpowiada za prawidłowe przygotowanie i realizację umów związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez gminę,
5) prowadzi nadzór ogólny nad inwestycjami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy oraz kontroluje ich prawidłową realizację,
6) prowadzi nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarzadzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym ,
7) nadzoruje organizacje i funkcjonowanie kompleksu sportowego /Orlik/ w m. Harasiuki oraz wykonuje zadania bezpośredniego przełożonego samodzielnego stanowiska pracy KF – menadżer sportu i animator sportu.
8) dba o wygląd zewnętrzny zarówno budynku jak i terenem wokół siedziby Urzędu.
9) prowadzi okresową ocenę kwalifikacyjną bezpośrednio podległych pracowników.
10) nadzoruje świadczone usługi dla gminy Harasiuki w zakresie przeglądów kominiarskich, przeglądów instalacji gazowych i elektrycznych, klimatyzacji oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych użyteczności publicznej stanowiących własność gminy.
11) kontroluje podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów RODO w tym polityki ochrony danych osobowych w referacie.
12) kieruje działalnością referatu zgodnie z wytycznymi Wójta, a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na mocy porozumień - zgodnie z wytycznymi Wojewody i Starosty,
13) koordynuje zagadnienia dotyczące terminowego i zgodnego z przepisami prawa załatwiania spraw przez pracowników referatów oraz prawidłowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Wójta,
14) nadzoruje prawidłowe zorganizowanie pracy referatu, wnioskowanie o ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
15) prowadzi nadzoruje nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do referatów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16) wnioskuje w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania pracowników oraz udzielania im urlopu wypoczynkowego,
17) może brać udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady,
18) dba o powierzone referatowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe,
19) okresowo informuje Wójta o realizacji zadań,
20) prowadzi nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę,
21) opracowuje plany finansowe do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu,
22) współdziała z innymi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie zadań realizowanych przez referat, którym kierują.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Jarosław Siek

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. obronnych i p.poż należy:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
2. Aktualizowanie na bieżąco rejestru ewidencji przedpoborowych do czasu zgłoszenia się kwalifikacji wojskowej
3. Wykonywanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
4. Poszukiwanie przedpoborowych i poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji lub poboru, prowadzenie w tej sprawie szczegółowej ewidencji i akt poszukiwanych.
5. Sporządzanie sprawozdań osób objętych rejestracją.
6. Wykonywanie zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach,
7. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju i prowadzenie w tej sprawie szczegółowej ewidencji.
8. Przygotowanie i zarządzanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza skażeniami i zakażeniami a także przeprowadzenia treningów sprawdzających jego funkcjonowanie.
9. Przygotowanie organizacyjne, medyczno-sanitarne i materiałowo-techniczne społecznej służby zdrowia do zapewnienia w czasie wojny ochrony zdrowia ludności a w szczególności:
- bazy szpitalnej
- zakładów lecznictwa szpitalnego,
- zastępczych miejsc szpitalnych,
- zakładów i jednostek sanitarno-epidemiologicznych,
- zaopatrzenia medycznego oraz niezbędnego zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
10. Organizowanie ochrony zwierząt, płodów rolnych, produktów żywnościowych i wody przed skażeniami i zakażeniami,
11. Zapewnienie zaciemnienia wsi i podległych zakładów pracy,
12. Przygotowanie i zapewnienie działania terenowego systemu wykrywania skażeń.
13. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczej w rejonach porażenia klęsk żywiołowych i katastrof, oraz niesieniem pomocy poszkodowanym,
14. zapewnienie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej
15. Prowadzenie kancelarii tajnej
16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych.
17. Prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru oraz spraw z zakresu komitetu obrony,
18. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz odpowiedzialność za powierzone mienie,
19. Zabezpieczenie pomieszczeń mienia ruchomego i nieruchomego w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Wójtowi Gminy,
20. Współpraca z komendą Powiatową PSP.
21. Organizacja oraz prowadzenie dokumentacji z posiedzeń ZOSP.
22. Współpraca z Komendantem gminnym.
23. Prowadzenie okresowej inwentaryzacji.
24. Prowadzenie profilaktyki p.poż. w okresie dużego zagrożenia pożarowego.
25. Prowadzenie nadzoru p.poż. w urzędzie gminy i jednostkach podległych gminie.
26. Organizacja i nadzór w czasie zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo- wyborczych OSP.
27. Organizacja i nadzór prowadzonych zawodów gminnych OSP i innych uroczystości strażackich.
28. Prowadzenie całości dokumentacji statutowej OSP.
29. Współpraca z Zarządem wojewódzkim OSP w zakresie nadawania odznaczeń.
30. Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek OSP.
31. Przygotowanie organizacyjne zjazdów gminnych ZOSP.
32. Prowadzenie całokształtu dokumentacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych a w szczególności:
1/ utworzenie grupy robocz,ej gminnego zespołu reagowania,
2/ opracowanie planów pracy gminnego zespołu reagowania,
3/ opracowuje regulamin bieżących prac zespołu bez działań w sytuacjach zagrożeń, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna nosząca znamiona klęski żywiołowej,
4/ obsługa kancelaryjno biurowa zespołu,
5/ sporządza protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym
i czasowym,
6/ opracowuje plan reagowania kryzysowego,
7/ dbanie o stan techniczny urządzeń łączności bezprzewodowej będącej na wyposażeniu urzędu a przeznaczonego dla zespołu w sytuacjach nadzwyczajnych.
33. Prowadzenie obowiązujących rejestrów i teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
Prowadzenie spraw z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, związanych z nimi spraw rodzinno opiekuńczych a szczególności dotyczących:
a/ wprowadzenie do Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego przez MSW w systemie teleinformatycznym wpisów w zakresie zdarzeń urzędu stanu cywilnego,
b/ wprowadzanie do rejestru uznań oraz gromadzenie informacji na temat dziecka, matki oraz ojca uznającego ojcostwo,
c/ wprowadzanie do rejestru prawomocnych orzeczeń i decyzji administracyjnych,
d/ wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz określa procedurę związaną z jego uzyskaniem,
e/ dokonywanie sprostowań z urzędu lub na wniosek aktów stany cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego w procedurze administracyjnej,
f/ wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
g/ wydawanie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby,
h/ wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Stanu Cywilnego, z zachowaniem uroczystej formy,
j/ wprowadzanie do Systemu Rejestrów Państwowych danych do rejestrów :
Rejestr urodzeń,
Rejestr małżeństw,
Rejestr zgonów,
Rejestr uznań,
k/ w przypadkach osób, których osobisty udział w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie USC nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynność tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności,
2/ wpisywanie WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do R
3/ przechowywanie i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
4/ wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
5/ w zakresie spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego należy:
a/ współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w zakresie przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum,
b/ przyjmowanie od pracowników akt zgodnie ze spisem zdawczo odbiorczym,
c/ przekazywanie zasobów archiwalnych do archiwum państwowego,
d/ opracowanie raz w roku archiwizowania dokumentów.

Inspektor d/s ksiegowości budżetowej

Informacje

Inspektor d/s ksiegowości budżetowej - Agnieszka Głowacka

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. księgowości budżetowej oraz Zastępcy Kierownika USC należy:


1. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i wydawanie ich.
2. Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na bazie programu komputerowego.
3. przyjmowanie sprawozdań miesięcznych od jednostek podległych, uzgadnianie sald,
4. Prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014r poz.1118 z późn. zm/ a w szczególności:
1/ opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2/ zbiera oferty i przeprowadza konkurs ofert zgłoszone przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadania publicznego.
3/ przygotowuje i ogłasza konkurs ofert.
4/ przygotowuje umowy o powierzenie zadania publicznego do realizacji podmiotów wyłonionych w drodze konkursu
5. Wprowadzanie zmian w planie budżetu gminy na podstawie zarządzeń wydawanych przez Wójta gminy oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.
6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym oraz zgodności z planem budżetu sprawozdań składanych przez jednostki podlegle.
7. Przygotowywanie danych w celu sporządzenia sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
8. Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9. Ewidencja środków trwałych / wprowadzanie do programu/
10. Naliczanie na podstawie wystawionych faktur czynszów oraz ich windykacja.
11. Przyjmowanie oraz odprowadzanie do banku opłaty skarbowej.
12. Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów i wydatków.

Inspektor d/s obsługi organów Gminy

Informacje

Inspektor d/s obsługi organów Gminy - Agnieszka Czernik

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. obsługi rady gminy i jej organów należy:
1. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów:
1/ Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ Posłów do Parlamentu Europejskiego,
3/ Posłów do Sejmu RP
4/ Senatorów do Senatu RP,
5/ Radnych do rady gminy,
6/ Radnych do sejmiku województwa podkarpackiego,
7/ Wyborów bezpośrednich Wójta Gminy.
8/ Wybory sołtysów
2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzonych referendów, zarówno ogólnokrajowych jak i lokalnych
3. Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy i jej komisji, opracowanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień i wniosków radnych oraz przekazywanie ich odpowiednim organom.
4. Obsługa organu wykonawczego gminy Wójta Gminy.
5. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenie komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad, i przedstawienie ich Wójtowi i właściwym komisjom.
6. Opracowanie projektów planu pracy Rady Gminy i Komisji oraz rocznego planu pracy i informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z ustalonych programów i planów.
7. Współdziałanie z Przewodniczącym właściwych Komisji Rady Gminy w szczególności w zakresie zapewnienia udziału Komisji w opiniowaniu ważnych projektów uchwał.
8. Opracowanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji ocen wniosków komisji przez organy do których były one kierowane. Ocena prawidłowości i terminowości realizacji interpelacji i wniosków radnych przez organy do których zostały przekazane do realizacji.
9. Przygotowanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów w okręgach wyborczych, dla przyjmowania wniosków i skarg mieszkańców
10. Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady.
11. Zapewnienie ze strony biura obsługi rady, niezbędnej pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu radnego.
12. Prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika, Kierownika USC, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oraz kierowników organizacyjnych gminy.
14. Prowadzenie dokumentacji organów samorządu mieszkańców, ewidencji podjętych uchwał i wniosków oraz sprawowanie kontroli i przebiegi ich realizacji.
15. Prowadzenie spraw z Ochrony Danych Osobowych.
16. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
17. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych.
18. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
19. Obsługa kancelaryjno biurowa – zebrań wiejskich.
20. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo technicznym Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji w n/w zakresie:
1/ materiałów biurowych
2/ środków ochrony osobistej
3/ zakup węgla
16.Zamieszczanie informacji o posiedzeniach organów gminy na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.
17.Współredagowanie stron internetowych gminy.
18. Umieszczanie w BIP uchwał i zarządzeń organów gminy oraz bieżąca ich
aktualizacja.
19. Prowadzenie obowiązujących rejestrów i teczek zgodnie z wykazem rzeczowym akt.

Młodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych

Informacje

Młodszy referent d/s organizacyjnych i kadrowych - Iwona Szkoda

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. organizacyjno – kadrowych należy:

1. Bieżące aktualizowanie „Karty zadań” dla poszczególnych pracowników w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy.
2. Załatwianie spraw wynikających z Regulaminu pracy pracowników Urzędu.
3. Prowadzenie dokumentacji z zakresu przyjmowania i ewidencjonowania skarg wniosków kierowanych do Wójta oraz przestrzeganie ich terminowego załatwienia.
4. Prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu przygotowanie poczty dla Wójta Gminy oraz rozdział jej na poszczególne stanowiska pracy.
5. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych
6. Prowadzenie rejestru godzin nadliczbowych i rejestru wyjść w godzinach służbowych.
7. Prowadzenie dokumentacji z zakresu gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie w porozumieniu z Sekretarzem Gminy.
8. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu szkolenia pracowników.
9. Przygotowanie projektów, zarządzeń i decyzji Wójta w zakresie spraw organizacyjnych Urzędu oraz dotyczących powołania i działalności jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy.
10. Obsługa narad Wójta z pracownikami Urzędu w zakresie:
1/ szkolenia samodoskonalącego pracowników,
2/ okresowych odpraw instruktażowych,
11.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z:
1/ zawarciem umowy o pracę,
2/ awansowaniem, przeszeregowaniem,
3/ nagradzaniem i karaniem pracowników
4/ prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników, urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
5/ przygotowanie dokumentacji w związku z powołaniem , zaszeregowaniem i odwołaniem dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych.
12. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
13. Obsługa centrali telefonicznej i faxu,
14. Rozliczanie rozmów telefonicznych prywatnych.
15. Wysyłanie korespondencji Urzędu.
16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej na terenie gminy.
17. Udzielanie informacji o zasadach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /CEIGD/a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
18. Przygotowanie projektów zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych s roku poprzednim,
- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
18.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
19.Koordynacja prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania warunków
sprzedaży, podawania i spożywania napoi alkoholowych.
20. Przygotowanie opinii do decyzji o cofnięciu zezwoleń w przypadku naruszenia
sprzedaży alkoholu, nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócenia porządku
publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub w najbliższej okolicy.
21. Koordynowanie działań podejmowanych interwencji w stosunku do osób
prawnych i fizycznych łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu,
22. Współpraca w redagowaniu stron internetowych.
23. Prowadzenie obowiązujących rejestrów i teczek zgodnie z rzeczowym wykazem
akt.

Inspektor d/s zamówień publicznych

Informacje

Inspektor d/s zamówień publicznych - Wanda Farion

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych należy:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzieleniem zamówień zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, między innymi :
1. Wybór trybu postępowania stosownie do zakresu zamówienia,
2. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
3. Przygotowanie treści ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do udziału w postępowaniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4. Zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu w DU UE, BZP, stronie internetowej zamawiającego, miejscu publicznie dostępnym, prasie,
5. Informowanie znanych wykonawców o wszczęciu postepowania,
6. Udzielanie wyjaśnień, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużanie terminu składania ofert,
7. Otwarcie ofert, badanie i ocena treści złożonych ofert, wyjaśnienia wątpliwości w ofertach, poprawa omyłek, uzupełnianie dokumentów i pełnomocnictw.
8. Przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty,
9. Sporządzanie protokołu z postępowania,
10. Sporządzanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacji o unieważnieniu postępowania i powiadamianie uczestników postępowania, zamieszczanie informacji na stronie
11. Prowadzenie procedury odwoławczej,
12. Przygotowywanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień dodatkowych, uzupełniających,
13. Przygotowywanie projektów umów oraz przedstawianie do zaopiniowania przez radcę prawnego,
14. Prowadzenie rejestru zamówień,
15. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień,
16. Udział w pracach Komisji przetargowych, zapewnienie sprawnej obsługi Komisji,
17. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy z zakresu zamówień publicznych,
18. Udział w komisjach odbiorowych na polecenie Kierownika jednostki,
19. Współpraca w redagowaniu stron internetowych z zakresu prowadzonych spraw na stanowisku pracy,
20. Sporządzanie umów z Wykonawcami w zakresie prowadzonych spraw bez stosowania przepisów ustawy prawa zamówień publicznych.( np. zlecanie wykonania projektów, dokumentacji kosztorysowej, wycen, prowadzenia nadzoru inwestorskiego),
21. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę przy wsparciu środków z Unii Europejskiej,
22. Przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy współpracy z referatem finansowym,
23. Przygotowywanie wniosków o otwarcie rachunków bankowych do obsługi pożyczki z budżetu państwa wyprzedzające finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy współpracy z referatem finansowym,
24. Sporządzanie wniosków o refundację środków finansowych przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy współpracy z referatem finansowym.
25. Przygotowywanie wniosków o rozliczanie zaliczek podczas realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
26. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej,
27. Sporządzanie oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektów , generowania dochodu kwalifikowalności podatku VAT, projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych,
28. Sporządzanie ankiet monitorujących realizację projektów, ankiet dotyczących zabezpieczenia trwałości projektów inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych,
29. Przekazywanie instytucjom pośredniczącym wszystkich dokumentów, informacji w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
30. Udostępnianie informacji podmiotom realizującym projekty inwestycyjne na terenie gminy Harasiuki w zakresie aktualizacji wskaźników rezultatu realizowanych przez nich projektów.,
31. Przygotowywanie materiałów dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych do wszelkiego rodzaju konkursów, publikacji w prasie, biuletynach, itp.
32. Monitorowanie wskaźników produktów i rezultatów przez okres trwałości projektów ( 5 – 7 lat ) z realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
33. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika jednostki.
34. Aktualizacja BIP w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy,

35. Prowadzenie obowiązujących rejestrów i teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,

Inspektor d/s inwestycji

Informacje

Inspektor d/s inwestycji - Sławomir Pintal

Do szczegółowego zakresu obowiązków, odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. Inwestycji należy:

1. Przyjmowanie opinii i wniosków od osób fizycznych i prawnych dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Prowadzi procedury związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Prowadzenie procedur związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie opracowania planu miejscowego.
5. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla osób prawnych i fizycznych.
6. Prowadzi nadzór nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Prowadzi rejestr decyzji, o warunkach zabudowy.
8. Wydaje zaświadczenia dotyczące przeznaczenia gruntów zgodnie z planem miejscowym i studium Ui KZP
9. Opiniuje projekty podziału działek zgodnie z warunkami miejscowego planu
10. Występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych.
11. Przygotowuje decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji własnych.
12. Przekazywanie materiałów wykonawcom.
13. Prowadzenie rejestru wydanych materiałów wg ilości i wartości jednostkowych.
14. Prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją inwestycji we współdziałaniu z inspektorem nadzoru,
15. Ustalenie terminu odbioru częściowego i końcowego inwestycji – sporządzanie protokołów odbioru,
16. Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji
17. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa i grobów wojennych.
18. Współpraca przy przygotowaniu wniosków do funduszy pomocowych dla inwestycji gminnych.
19. Współpraca przy sporządzaniu raportów i rozliczeń inwestycji realizowanych przy wsparciu środków pomocowych.
20. Współpraca przy przygotowaniu wniosków, rozliczanie sporządzanie raportów dla inwestycji realizowanych przy wsparciu środków krajowych i unijnych.
21. Współpraca w redagowaniu stron internetowych .
22. Prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Inspektor d/s gospodarki ziemią

Informacje

Inspektor d/s gospodarki ziemią - Halina Żurawicz

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku ds. gospodarki gruntami należy:

1. Występuje z wnioskami o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Wykonuje czynności związane z zamian ą gruntów.
3. Sporządza wykaz gruntów do sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania.
4. Zleca wykonanie biegłemu szacunku gruntów przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.
5. Organizacja przetargów na sprzedaż, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
6. Przygotowuje dokumentację w zakresie rozwiązań umowy o użytkowaniu wieczystym gruntów.
7. Przygotowuje decyzje o przekazaniu w zarząd gruntów państwowych i komunalnych jednostkom organizacyjnym a także stwierdza wygaśnięcie zarządu.
8. Ustala opłaty roczne związane z zarządem oddanych gruntów oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia tych należności.
9. Stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie wykonania obowiązków dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.
10. Załatwia sprawy nabycia działek przez osoby uprawnione które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi.
11. Wykonuje prawo pierwokupu nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub gminy albo oddanej w użytkowanie wieczyste.
12. Opiniowanie wstępnego projektu podziału działek oraz przygotowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działek.
13. Opracowanie projektów programu rolniczego i leśnego wykorzystania gruntów.
14. Wydawanie zaświadczeń w sprawie zeznań świadków.
15. Prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją gruntów.
16. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia komunalnego.
17. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
18. Opracowanie decyzji w sprawie przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego.
19. Przygotowanie wniosków o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdu rolnego.
20. Wydawanie decyzji w rozgraniczenia nieruchomości. Opracowanie postanowień i decyzji
21. Sporządzanie umów dzierżaw.
22. Sporządzanie sprawozdań z procesu ujawniania nieruchomości skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
23. Sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem wyborów do Izb rolniczych.
24. Sporządzanie wniosków o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych.
25. Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
26. Opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu mienia komunalnego na terenie gminy.
27. Prowadzenie spraw związanych z pojawieniem się chorób szkodników i owadów w rolnictwie oraz współpraca z weterynarią w zakresie zwalczania wścieklizny.
28. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką leśną, łowiecką oraz planów urządzania lasów niepaństwowych.
29. Współpraca w redagowaniu stron internetowych gminy Harasiuki.
30. Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Inspektor d/s windykacji należności podatkowych

Informacje

Inspektor d/s windykacji należności podatkowych - Małgorzata Szabat

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. księgowości podatkowej.

1. Prowadzenie księgowości w zakresie łącznego zobowiązania podatkowego dla wszystkich miejscowości z terenu gminy tj;
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- opłaty wiejskie
2. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki.
3. Dokonywanie odpisu.
4. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
5. Naliczanie podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych.
6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań podatkowych przez rolników, osoby fizyczne i osoby prawne.
7. Dokonywanie kontroli kwitariuszy w zakresie bieżącego rozliczenia się sołtysów z zainkasowanych podatków i prawidłowości pokwitowań wpłat
8. Przyjmowanie podań o umorzenie zobowiązań podatkowych wymienionych w pkt. 1, kompletowanie dokumentów oraz przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach.
9. Przyjmowanie podań o umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompletowanie dokumentów oraz przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach.
10. Prowadzenie ewidencji podatku od środków transportowych.
11. Ewidencjonowanie zajęć wierzytelności i ewidencjonowanie zaległości.
12. Współpraca przy redagowaniu strony internetowej
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.
14. W przypadku nieobecności zastępstwo przyjmuje Pani Grażyna Kurant.
15. Prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Radca prawny

Informacje

Radca prawny - Ludwik Tutka

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy Radcy prawnego należy:

1. Obsługa prawna w tym doradztwo prawne na rzecz wszystkich stanowisk pracy.
2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy i projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy.
3. Wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym.
4. Opiniowanie umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotów znacznej wartości.
5. Opiniowanie rozwiązania z pracownikami stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia.
6. Opiniowanie odmowy lub uznania roszczeń kierowanych przeciwko Gminie.
7. Wyrażanie opinii w sprawach zawierania umów z innymi podmiotami.
8. Opiniowanie, zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi.
9. Opiniowanie umorzeń wierzytelności
10. Zawiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw po stwierdzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
11. Informowanie Wójta Gminy oraz pozostałych pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
12. Informowanie Wójta Gminy o uchybieniach w stosunku prawnymi skutkach tych uchybień.
13. Uczestnictwo w prowadzonych rozprawach administracyjnych.
14. Uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach mających na celu nawiązanie zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego a zwłaszcza umów.
15. Nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym mającym na celu ściągnięcie należności oraz postępowaniem egzekucyjnym świadczeń niepieniężnych.
16. Reprezentowanie Urzędu w charakterze pełnomocnika przed sądami, komisjami arbitrażowymi i innymi organami orzekającymi.
17. Udzielanie informacji prawnych organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym działającym w Urzędzie.
18. Udział w szkoleniu pracowników.
19. Przebywanie w lokalu Urzędu w każdy poniedziałek.

Inspektor d/s ochrony środowiska

Informacje

Inspektor d/s ochrony środowiska - Paweł Pelak

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. ochrony środowiska należy:

1. Przygotowanie decyzji administracyjnych na wycięcie drzew oraz naliczanie opłat z tego tytułu.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem i wydatkowaniem środków gminnego funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług z zakresu gospodarki odpadami.
5. Opracowanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
6. Opracowanie i aktualizacja zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
7. Opracowanie lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
8. Współpraca z zakładami prowadzącymi utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.
9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych
10. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania.
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami.
13. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających z zakresu czynności
14. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości.
15. Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja.
16. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji, i analiz dotyczących gospodarowania odpadami.

17. Współredagowanie stron internetowych gminy oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości Biuletyn Informacji Publicznej.
18. Prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP w Urzędzie gminy a w szczególności.
1/ dokonywanie przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny w urzędzie
2/ dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa

Inspektor d/s informatyzacji urzędu i promocji gminy

Informacje

Inspektor d/s informatyzacji urzędu i promocji gminy - Waldemar Kuś

1. Zadania główne:
1. Administrowanie systemem komputerowym w Urzędzie
2. Modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego / z wyjątkiem sprzętu objętego gwarancją/
3. Zapewnienie bezproblemowego działania systemu informatycznego.
4. Pomoc przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami oprogramowania specjalistyczne.
5. Nadzorowanie zgodności oprogramowania komputerowego i składanie pisemnych informacji w tym zakresie.
6. Analiza potrzeb na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
7. Konsultacje, udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputerów i programu.
8. Obsługa sieci komputerowej w Urzędzie.
9. Konsultacja i pomoc przy wyborze i zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego.
10.Pomoc informatyczna w jednostkach organizacyjnych gminy.
11.Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy.
12.Prowadzenie i aktualizacja BIP.
13.Wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego i oprogramowanie.
14.Zapewnienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
15.Obsługa poczty elektronicznej.
16.Archiwizacja danych na CD.
17.Wykonywanie innych poleceń Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.

W zakresie promocji gminy.

1. Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw dostępnych w internecie.
2. Prowadzenie zadań z zakresu promowania gminy na zewnątrz.
3. Organizacja działań w zakresie promowania gminy oraz wprowadzenia nowych metod integracji działań z Unią Europejską.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej gminy.
5. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji gminy i przekazywanie ich do prasy, radia i TV.
6. Współredagowanie stron internetowych gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

mł. referent d/s ewidencji ludności i archiwum zakładowego

Informacje

mł. referent d/s ewidencji ludności i archiwum zakładowego - Agata Derylak

II.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku do spraw ewidencji ludności, archiwum, kultury fizycznej sportu i turystyki należy:

1. Prowadzenie zbiorów meldunkowych w formie:
- zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
- zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych pobytu stałego i czasowego.
3. Prowadzenie zbioru danych osobowych PESEL.
4. Wydawania poświadczeń zamieszkania.
5. Bieżąca aktualizacja danych w ewidencji ludności.
6. Wysyłanie danych osobowych wymeldowanych zawiadomień o nowym miejscu pobytu dla osób które dokonały zameldowania.
7. Aktualizacja danych zgłoszeń meldunkowych odpisów z akt stanu cywilnego , zmian imion i nazwisk.
8. Przesyłanie zawiadomień o przyjęciu zgłoszenia zameldowania pobytu czasowego ponad 3 miesiące obywateli polskich i cudzoziemców.
9. Prowadzenie zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
10. Współpraca z sołtysami w zakresie dyscypliny meldunkowej.
11. Udzielanie informacji adresowej instytucjom państwowym.
12. Nanoszenie numerów nowo wydanych dokumentów tożsamości .
13. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i wykazów dla potrzeb szkolnictwa oraz służby zdrowia.
14. Bieżące śledzenie i zapoznawanie się oraz gromadzenie nowo ukazujących się aktów prawnych dotyczących prowadzonych spraw.
15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do WUS.
16. Współpraca z WBD oraz ze stacją łączności komputerowej PESEL.
17. Prowadzenie stałego rejestru wyborów.
18. Drukowanie spisów wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów jakie odbywają się na terenie gminy.
19. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczań z ewidencji ludności.
20. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.
21. Obsługa i prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru teleinformatycznego
22. Znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych na zajmowanym stanowisku w zakresie prowadzenia spraw.
23. Współpraca z urzędnikiem wyborczym podczas prowadzonych na terenie gminy wyborów lub referendum.
24. Prowadzenie zakładowego archiwum.
25. Współpraca przy redagowaniu strony internetowej gminy.
26. Zamieszczanie niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych spraw w BIP.
W zakresie kultury fizycznej sportu i turystyki.
1. Ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju gminy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki jak również środków zapewniających realizację związanych z tym zadań.
2. Uchwalanie dochodów i wydatków z tytułu działalności w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
3. Przygotowanie wniosków dla Rady Gminy odnośnie przeznaczenia części nadwyżki budżetowej na fundusz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
4. Powołanie społecznych i gminnych komitetów kultury fizycznej i turystyki.
5. Koordynowanie, programowanie inwestycji sportowych i turystycznych realizowanych na terenie gminy, jak również troszczenie się o sprawne ich wykonanie.
6. Przygotowanie zezwoleń na imprezy masowe.
W zakresie kultury i sztuki.
1. Opracowanie w porozumieniu z organizacjami zawodowymi, społecznymi oraz kulturalnymi projektów planu rozwoju życia kulturalnego w mieście i gminie a także koordynowanie i nadzór nad realizacją.
2. Tworzenie warunków zapewniających rozwój twórczości profesjonalnej, amatorskiej, ludowej.
3. Zapewnienie rozwoju placówek i organizacji kulturalnych oraz nadzór nad całokształtem ich działalności.
4. Sprawowanie opieki i zapewnienie warunków działalności społecznych, towarzystw regionalnych , twórczości ludowej, amatorskiej, ruchu turystycznego i innych form działalności społeczno-kulturalnej.
5. Zapewnienie współpracy placówek kulturalno- wychowawczych społecznego ruchu kulturalnego z placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi i zakładami pracy.

1. W zakresie spraw związanych z pełnieniem obowiązków pełnomocnika ds.
informacji niejawnych należy:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
- ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
- zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegów dokumentów,
- opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
27.Współpraca w redagowaniu stron internetowych.
28.Prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- SO.I. 4000 Wyjaśnienia interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury - A
- SO.I. 4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych - A
- SO.I. 4200 Wyjaśnienia, interpretacje , opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej - A
- SO.I. 4250 Organizacja zajęć , zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych BE 10
- SO.I. 4340 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku - BE-10
- SO.I.5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – BE 5
- SO.I. 5011 Spisy wyborców B-5
- SO.I. 5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców – B-5
- SO.I 5310 Zgromadzenia i imprezy masowe BE- 5
- SO.I. 5341 Ewidencja ludności – BE 50
- SO.I. 5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności B- 5
- SO.I.5343 Sprawy meldunkowe B-10
- SO.I1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych –A
- SO.I 1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – A
- SO.I. 1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym B-5
- SO.I 1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony in formacji niejawnych BE -10
- SO.I. 1412 Udostępnianie informacji niejawnych BE 10.

Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, i Sekretarza Gminy.

Palacz CO

Informacje

Palacz CO - Mirosław Lewkowicz

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku palacza CO należy:

1. Nawadnianie kotła systemem wymuszonym.
2. Rozpalanie kotła o rusztach stałych bez mechanicznego nawęglania i podmuchu z dolnych i górnych odprowadzeniem spalin.
3. Utrzymanie stałej temperatury w sieci CO i w poszczególnych pomieszczeniach biurowych.
4. Odpowietrzanie sieci CO.
5. Oczyszczanie w kotłach przewodów spalinowych poziomych i pionowych.
6. Uszczelnienie i zabezpieczenie przeciekających zasów i zaworów rurociągowych wodnych i parowych w instalacji kotłowni.
7. Wygaszanie kotła wodnego w rusztach stałych.
8. Wygaszanie kotła wodnego w instalacji kotłowni.
9. Spuszczanie wody z kotła i sieci CO i zasypywanie opału kotła.
10. Odżużlowanie i odpopielanie kotła wodnego o rusztach stałych.
11. Konserwowanie urządzeń mechanicznych przyrządów kontrolno- pomiarowych i uzbrojeń sieci kotłowni.
12. Zabezpieczenie kotłów w razie awarii i przyłączenia sieci siły i światła do instalacji centralnego ogrzewania. W kotłowni zwarcia kabli przenośnych, wyłączyć urządzenie elektryczne w czasie awarii.
13. Utrzymanie czystości na posesji Urzędu Gminy.
14. Troska o czystość posesji Urzędu Gminy, opieka nad kwiatami i klombami / pielenie, podlewanie, zabezpieczenie na zimę/
15. Usuwanie śniegu ze ścieżki i sprzed Urzędu /posypywanie piaskiem/.
16. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń znajdujących się w gminie nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej.
17. Palacz CO zatrudniony w kotłowni nie może opuścić miejsca pracy.
18. W nagłych wypadkach palacz CO obowiązany jest uzyskać zwolnienie z pracy od przełożonego, który wyznaczy zastępstwo.
19. Palacz CO obowiązany jest do oszczędnego zużycia materiałów opałowych,
20.Palacz CO winien dbać o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach kotłowni i jej otoczeniu a w szczególności o czystość kotła.

młodszy referent ds. wymiaru podatków

Informacje

młodszy referent ds. wymiaru podatków - Justyna Kruk

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków należy:

1. Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków u podatników.
2. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych wsi a mianowicie:
1) podatku rolnego,
2) podatku leśnego,
3) podatku od nieruchomości
3. Przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników podatku rolnego, leśnego od nieruchomości.
4. Prostowanie oczywistych błędów w zobowiązaniach pieniężnych.
5. Bieżące prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów.
6. Załatwianie odwołań w sprawach podatkowych.
7. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki.
8. Dokonywanie korekt w decyzjach wymiarowych.
9. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań podatkowych przez rolników, osoby fizyczne i osoby prawne.
10. Współpraca w redagowaniu stron internetowych.
11. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolnika.
12. Prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

młodszy referent ds. rachunkowości

Informacje

młodszy referent ds. rachunkowości - Monika Adamczuk

Do szczegółowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy ds. rachunkowości należy:

1. Prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
2. Prowadzenie teczek osobowych dla pracowników Urzędu Gminy i teczek zasiłkowych dla pracowników Urzędu Gminy
3. Sporządzanie list płac, prowadzenie rejestru potrąceń od wynagrodzeń i bieżące ich rozliczenie.
4. Prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym od pracowników,
1/ prowadzenie oświadczeń podatkowych od pracowników Urzędu Gminy,
2/ składanie rocznych rozliczeń podatkowych Pit –11 dla każdego pracownika imiennie o zarobkach w danym roku i przekazywanie do Urzędu Skarbowego.
3/ rozliczanie pracowników z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym po złożeniu oświadczenia przez pracownika iż zakład pracy go rozlicza tj rozliczenie Pit – 40
5. Prowadzenie i uzgadnianie kart analitycznych do rachunkowości z zakresu dochodów i wydatków budżetowych, rozrachunków z tytułu udziału w dochodach , środkach budżetowych otrzymywanych jako dotacje celowe.
6. Przyjmowanie i rozliczanie rachunków i delegacji pod względem formalno-rachunkowym
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy,
8. Współpraca przy redagowaniu stron internetowych.
9. Księgowanie dokumentów jednostek samorządu terytorialnego tj. dochodów, wydatków, inwestycji w programie RADIX wg Zakładowego Planu Kont Syntetycznych.
10. Sporządzanie sprawozdań i bilansu Jednostki.
11. Prowadzenie rozliczeń ZUS tj. zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych, sporządzenie miesięcznych deklaracji do ZUS
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy,
13. Prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

sprzątaczka

Informacje

sprzątaczka - Urszula Harasiuk

Do szczegółowego zakresu zadań obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku sprzątaczki należy:
1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania tj.:

a) zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
b) odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli,
c) wycieranie kurzu z mebli i parapetów okiennych, urządzeń elektrycznych i sprzętu komputerowego (z wyłączeniem monitorów) grzejników i obrazów,
d) usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,
e) mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
f) mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,
g) mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, drzwi i ościeżnic oraz okien,
h) stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach,
i) opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,
j) sprzątanie schodów należących do budynku Urzędu Gminy,
k) w sezonie wiosenno – letnim: pielenie i pielęgnowanie terenu zielonego znajdującego się przed budynkiem Urzędu Gminy Harasiuki,
l) w sezonie zimowym: odśnieżanie i posypywanie piaskiem, solą wejść do budynku Urzędu.

Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

2. Po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń pracownik zobowiązany jest do:
a) pozamykania okien,
b) wyłączenia wszystkich odbiorników energii elektrycznej,
c) pozakręcania baterii odbiorników wody,
d) sprawdzenia czy w pomieszczeniach nie pozostają elementy mogące być przyczyną pożaru,
e) zamkniecie wszystkich sprzątanych pomieszczeń i zdanie do nich kluczy do szafki zainstalowanej w pokoju nr 8 (Sekretarz)

3. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.

4. Oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

5. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.

6. Rozbrajanie i uzbrajanie systemu monitoringu.


5. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.


Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-17
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2008 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30135
05 listopada 2019 09:10 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych stanowiska: sprzątaczka.
05 listopada 2019 09:09 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych stanowiska: młodszy referent ds. rachunkowości.
05 listopada 2019 09:08 (Gabriel Waliłko) - Zmiana danych stanowiska: młodszy referent ds. wymiaru podatków.