Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj „

RRG.III.271.1.2019 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oznaczonych nr dz. 1807/6 położonej w Harasiukach, nr dz. 430 położonej w Hucie Krzeszowskiej,...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do użyczenia.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 kwietnia 2019 r. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz....

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RRG.III.271.1.2019 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji...

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...