Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn....

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Informacja z otwarcia ofert

Harasiuki, dnia 2019-02.01 RRG.III.2711.2.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków...

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2019.

Harasiuki, dnia 2019-01-25. RRG.III.2713.1.2019 Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm) Wójt Gminy Harasiuki przedstawia : Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w roku...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w gminie Harasiuki”.

Harasiuki, dnia 2019.01.22. RRG.III.2711.2.2019r ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. Zamawiający : Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112 A , zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204) o g ł a s z a m co następuje: 1. Z nieruchomości...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi: „Ubezpieczenie...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Harasiuki”. 1. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień...