Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

dot. postępowania: „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym udostępnienia dokumentacji archiwalnej „ Budowy oczyszczalni ścieków w Harasiukach”, i koniecznością wykonania wersji elektronicznej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „”Wycinka, karczowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie działek w obrębie ewidencyjnym Gózd i Huta Nowa.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn„”Wycinka, karczowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie...

Wycinka,karczowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie działek w obrębie ewidencyjnym Gózd i Huta Nowa w gminie Harasiuki.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.III. 271.3.2013 Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI

W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” realizowanego w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości: spotkania...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0 + 000 – 1 + 083”

Harasiuki, 2013.05.10. RRG.III. 271.2.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0 + 000 - 1 + 083"

Numer ogłoszenia: 163286 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym”

RRG.III 271.1.2013r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont chałupy lasowiackiej...

Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym

Numer ogłoszenia: 129024 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 0-15 879 13...