Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

dot. postępowania: „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „”Wycinka, karczowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie działek w obrębie ewidencyjnym Gózd i Huta Nowa.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn„”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.III. 271.3.2013 Stosownie do art. 92 u

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI

W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” realizowanego w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0 + 000 - 1 + 083"

Numer ogłoszenia: 163286 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym

Numer ogłoszenia: 129024 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamó