Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 10.40. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2017.10.04 RRG.III.3710.2.2017 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska,...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2017.10.04 RRG.III.3710.2.2017 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska,...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki. II”.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : W dokumentacji przetargowej Inwestor nie załączył wystarczających informacji dotyczących części zakresu tj: koncepcji i orientacyjnych długości dla dokumentacji projektowej sieci wodociągowej odcinek Derylaki – Huta Krzeszowska łączącej sieć wodociągową zasilaną...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : W odniesieniu do p. 5.2.3 specyfikacji "Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w...

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zaprasza podmioty gospodarcze świadczące usługi transportowe do składania ofert na realizację zadania – transport artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017: na...

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy”

Niniejszym informuje, iż unieważniam po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy” z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia"

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”,...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadań : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5...