Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I.”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający poniżej przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 04.12. 2017r. o godz. 10.30. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : 1. W związku z wystąpieniem rozbieżności dokumentacja projektowa - przedmiar robót, proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji dróg KDGV 0014 i 0015: Przedmiar/ Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm FRAKCJI 31,5 - 63...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : Czy zgodnie z Prawem zamówień Publicznych – art. 30 pkt 4 oraz art. 89 ust. 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego ?. W załączeniu przesyłamy informację dotyczące technologii...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I”

W związku z pomyłkowym zamieszczeniem do SIWZ „przedmiaru robót” obejmującego całość zadania, a przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie jego części tj. odcinka drogi długości 300 mb. jako etapu I , Zamawiający wyjaśnia : W miejsce załącznika nr 8 wprowadza się nowy zmieniony załącznik ( przedmiar robót...

Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowosci Sierakow - Etap I

Ogłoszenie nr 618063-N-2017 z dnia 2017-11-17 r. Gmina Harasiuki: Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 i KDGV 0015 w miejscowosci Sierakow - Etap I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20 października 2017r w sprawie piątego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-11-07 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20 października 2017r w sprawie piątego przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-11-07 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza...

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji...