Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki

Harasiuki: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki Numer ogłoszenia: 372458 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Stosownie do art. 38 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki

Harasiuki: Zakup wyposażenia do świetlic szkolnych zespołów szkół i szkół podstawowych z terenu Gminy Harasiuki Numer ogłoszenia: 349638 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Harasiuki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306. Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia p

Dostawa węgla na potrzeby Urzędu Gminy w Harasiukach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015 8791306, faks 015 8791306.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm./ ogłaszam co następuje: