Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścici...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.10.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) ogłaszam co następuje:

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i miejscowości Rogoźnia – etap II ”

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miej...

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dot. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska i Rogóźnia."

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - I dot. postępowania Nr RRG.III. 2711.8.2016 na „Wykonanie roz

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska i Rogóźnia."

1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następujących zadań: 1/„Wykonanie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 października 2016r w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ust. 1