Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 grudnia 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyc...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyc...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu łączącego dwie stacje wodociągowe tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu łączącego dwie stacje wodociągowe tj....

Dostawa węgla na potrzeby Urzędu Gminy w Harasiukach i Zespołu Szkół w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej

Harasiuki: Dostawa węgla na potrzeby Urzędu Gminy w Harasiukach i Zespołu Szkół w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej Numer ogłoszenia: 303410 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cytuję : Proszę o wyjaśnienie co należy ująć w komplecie pompy w pozycjach przedmiaru poz. 12 pompy głęb

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cytuję : Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie sieci wodociągowej w technologi

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu, łączącego dwie stacje wodociągowe, tj. w Nowej Wsi i Sierakowie”

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm ), informuje o zmianie treści załącznika Nr 7 (przedmiar robót) do specyfi