Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”.

Harasiuki, dnia 2019-05-24 Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki 112A RRG.III.271.3.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż drewna stosowego opałowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki".

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż drewna stosowego opałowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki".

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rea

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Zamawiający : Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn „Wykonanie przebudowy i

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowosci Hucisko, Gmina Harasiuki - etap I.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na realizację zadania

Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”.