Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 5/2016 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lutego...

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Niniejszym informuje, iż unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy” z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający...

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze oraz Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjna etap II w miejscowosci Rogóźnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 sierpnia 2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §...

ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy.

Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2017.07.31. RRG.III.2711.6.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. 1. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie...

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy drogi dojazdu rolnego – wewnętrznej od km 0 + 000 do km 0 + 233,46 w miejscowości Łazory” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4.07.2017 r do godz. 9.00 złożono następujące oferty. Nr oferty Firma(nazwa) lub nazwisko i imię oraz adres wykonawcy. Cena brutto oferty Termin wykonania Okres gwarancji 1 Przedsiębiorstwo „MOLTER” sp. z o.o. Rudna Mała 47B, 36 – 060 Głogów Małopolski 71...

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Harasiukach”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki o trzecim przetargu ustnym nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2017-07-17 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki o trzecim przetargu ustnym nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2017-07-17 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Informacja o otwarciu ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W HARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....