Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Zamawiający : Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług Inżyniera Projektu pt.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki.” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług Inżyniera Projektu pt.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki.” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój...

Informacja o otwarciu ofert na dostawę węgla.

Harasiuki, dnia 2019-10-02 RRG.III.2711.9.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki”. Zamawiający przedstawia poni

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na : „ Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki.” Opis przedmiotu zam&oac