Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki”- etap II.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Huci

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) ogłaszam co następuje:

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Harasiuki, dnia 2020-01-07. RRG.III.2713.1.2020 Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Wójt Gminy H