Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”,

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na „Wykonanie oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach gminy Harasiuki”

Zamawiający: Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach gminy Harasiuki” Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części: 1/.Część I. Zagospodarowanie terenu działki nr 110/9 w miejscowości...

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny, iż do wyceny oferty nie należy ujmować pozycji 6.3. przedmiaru robót cytuję: (dostawa i montaż klimatyzatorów...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „Wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki”.

Zamawiający: Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki”. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „ Remont cmentarza wojennego i przebudowa pomnika poległych w miejscowości Banachy”.

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „ Remont...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro

Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny.” Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku...

Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki

Ogłoszenie nr 615543-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Gmina Harasiuki: Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro

Zamawiający: Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie remontu cmentarza wojennego i przebudowę pomnika poległych w miejscowości Banachy.” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cmentarza wojennego i przebudowy pomnika poległych w miejscowości...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności”.

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji...

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-09-05 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...