Rejestr przeprowadzonych kontroli

Wybierz rok

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Harasiuki.

W dniu 12 pażdziernika 2015r rozpoczeła się kontrola kompleksowa gospodarski finansowej Gminy Harasiuki. Termin prowadzenia kontroli od 12 pażdziernika 2015r do 13 listopada 2015r. Kontrolę prowadzi Regiolnalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowe. Zakres kontroli obejmuje następujace zagadnienia : 1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne. 2. Księgowość...

Kontrola problemowa

W dniach 17 czerwca 2010r do 6 lipca 2010r została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie prawidlowości i terminowości pobierania dochodow, które podlegająprzekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych...

Kontrola Podkarpackiego Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie

W dniu 9 czerwca 2010r została przeprowadzona kontrola przez Podkarpacki Urząd Wojewodzki w Rzeszowie w zakresie kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych oraz umowy o dofinansowanie i trwalości Projektu pn. "Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Sierakow-Kurzyna" zrealizowanego w ramach 3 ZPORR - Rozwój lokalny....

Kontrola realizcji zadań w zakresie wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu Radosna szkoła.

W dniu 25 marca 2010r Podkarpacki KUrator Oświaty w Rzeszowie przeprowadził kontrolę realizacji zadań w zakresie wykorzystania i rozliczewnia przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa w 2009r na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bazpiecznych warunków nauki, wychowania...

Kontrola NIK

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji wniosków z kontroli P/08/001 - Aktualizacjia stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomosci Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne.

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu

Kontrola przeprowadzona w dniu 27 listopada 2009r przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Tarnobrzegu w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców.

Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Harasiukach.

W dniu 23 października 2009r została przeprowadzona kontrola przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzozienców Podkarpackiego Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie. Kontrolą obięto okres od 2005.07.05 do 2009.10.22 w tm szczególnie przestrzegania ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986r Prawo o aktach Stanu cywilnego /Dz.U. z 2004r Nr 161, poz....

Kontrola wykonywania przez Wojta zadań zleconych z zakresuewidencji ludności i dowodów osobistych

Kontrola została przeprowadzona w dniu 12 października 2009r przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow Podkarpackiego Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie. Celem kontroli było sprawdzewnie wykonania prze4z Wójta Gminy Harasiuki zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności ik dowodow osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r...

Kontrola realizacji projektu Wzrost atrakcyjności kulturalno-rekracyjnej Harasiuk poprzez rozbudowe i remont śiwtlicy wiejskiej

W dniu 27 lutego 2009r Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowdził kontrolę realizcji projektu pn. " Wzrost atrakcyjności kulturalno-reakracyjnej Harasiuk poprzez rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej" realizowany w ramach dzialania 2.3- Odnowa wsi oraz zachowanie...

Kontrola projektu pn. Rozbudowa budynku szkoły w Harasiukach.

W dniach od 12.01 do 22.01.2009r została przeprowadzona na miejscu kontrola projektu pn. "Rozbudowa budynku szkoły w Harasiukach" realizowanego w ramach Poddziałania 3.5.1 regionalnego komponentu ZPORR. Kontrolę przeprowadził Podkarpacki Urząd Wojewodzki w Rzeszowie.