Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Kod RWA

4453

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o dofinansowanie.

 

2. Załączniki do wniosku :

 

1/      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy /określone w § 10 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ,w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm/, 

 

a/ dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły,

 

b/ świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne.

 

W przypadku, gdy w imieniu pracodawcy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracownika prowadzącego szkolenie

 

2/      Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek oraz udziały wspólników;

 

3/      aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez wnioskodawcę,

 

4/      pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;

 

5/      Umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami;

 

6/      Świadectwa pracy;

 

7/      Dyplom/świadectwo albo oryginał zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki zawodu/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu z przygotowania zawodowego;

 

8/      Świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego);

 

9/      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Nr 1 lub Nr 2 tylko dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie publicznym /np. typu DPS/;

 

10/   zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch  poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 

11/  do wniosku należy także dołączyć wszystkie dodatkowe dokumenty, które bezpośrednio nie są wymagane przez ustawę, jednak są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku np.:

 

a/ dokumenty poświadczające zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego,

 

b/ dokumenty poświadczające zmianę stanu prawnego pracodawcy, są to najczęściej spotykane sytuacje. 

 

3. Oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy de minimis.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zespół Obsługi Szkół
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki
tel.15/8791579

Opłaty

Nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwienia

 

30 dni

 

 

 

1.      Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (w jednym wniosku pracodawca ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego).

 

2.      Pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania.

 

3.      Termin realizacji sprawy- zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia .14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U z 2017r poz. 1257 z późn. zm./

 

4.      Kwota dofinansowania zostanie przekazana na wskazane we wniosku konto bankowe po uprawomocnieniu się decyzji i przekazaniu przez Wojewodę Podkarpackiego, Gminie Harasiuki  środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

 

1/      art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe / Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm./;

 

2/      ustawa z dnia 24 czerwca 1974r  Kodeks pracy /Dz. U z 2017r., poz. 60 z póżn. zm./;

 

3/      ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm./;

 

4/      ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1808 z późn.  zm./;

 

5/      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu /Dz. U. z 2017 r. poz. 1644/;

 

6/      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 232/;

 

7/      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego /Dz. U. z  2017 r., poz. 622 z późn..zm./;

 

8/      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r., w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum /Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 z zm./

 

9/      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm./;

 

10/  rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L 352/1);

 

11/  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r.  zmieniające rozporządzenie  sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1550).

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołania można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta i Gminy Harasiuki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


Inne informacje

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm./

 

1.        Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

1/        pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 

2/        młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.        Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 

1/        w przypadku nauki zawodu do 8.081,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

 

2/        w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

 

3.        Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%. (wskaźnik ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

 

4.        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowane jest ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

 

5.        Dofinansowanie przyznaje Wójt  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

 

6.        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s. 9).

 

7.        Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 

1/      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

2/      informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

8.        Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy  o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się pomiędzy wszystkich pracodawców proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

 

9.        Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa  o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

 

 

UWAGA:

 

Zgodnie z § 3a rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 232), o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zawartej z młodocianym pracownikiem.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-10
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 1047
14 lutego 2020 11:52 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2020 11:50 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2020 11:49 (Waldemar Kuś) - Aktualizacja danych sprawy.