Rejestracja aktów małżeństwa i ich zmiany.

Kod RWA

5351

Wymagane dokumenty

Jeżeli Państwo posiadacie: odpis skrócony aktu urodzenia gdy urodzenie zostało zrejestrowane w innym urzędzie a stan cywilny to panna i kawaler, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód w przypadku rejestracji małżeństwa w innym urzędzie (stan cywilny osób zamierzających zawrzeć małżeństwo to rozwiedziony/rozwiedziona,

Skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa oraz aktu zgony współmałżonka znajdujące się w innym usc stan cywilny osób zamierzających zawrzeć małżeństwo to wdowiec/wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwienia sprawy.
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie. 

 

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

       zapewnienie

       dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu

       jeżeli na podstawie  wyżej wymienionych  dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

       1/ odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu 2/ zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka

       3/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie

       4/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa

       5/ odpis prawomocnego orzeczenia ustalającego nieistnienie małżeństwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
Harasiuki
pokój nr 3
tel. (015) 87-91-306 wew. 43

Opłaty

Odpisy aktów stanu cywilnego składane w USC powinny mieć adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej, natomiast w przypadku jej braku pobierana jest opłata skarbowa za jeden składany odpis 22 zł. na podstawie cz. II, kol 3, pkt. 3, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012r poz. 1282 z zm/)

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Z ważnych przyczyn kierownik urzędu stanu cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Opłata skarbowa w wysokości 39 zł. 

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik dokonuje się dodatkowej opłaty w wysokości 1000 złotych.

Opłatę należy wnieść gotówką u inkasenta w Urzędzie Gminy lub przelewem na konto BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin ślubu (zawarcia małżeństwa)

       Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może jednak udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy.

W razie braku zgody na wydanie takiego zezwolenia zawiadamia o tym, również na piśmie,  osoby, których odmowa skrócenia terminu dotyczy. Osoby te w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy wskazane przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyczyny odmowy uzasadniają odmowę.

       Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, to wówczas uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku nieuzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

Podstawa prawna

Dz.U.2014.1741
2014-12-31 zm. Dz.U.2014.1888 art. 3
USTAWA
z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r.)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda.

Inne informacje

 

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym  (do ślubu konkordatowego)

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.

Ponadto jeśli posiadacie państwo: odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym usc, a stan cywilny osób to panna i kawaler,

 

 

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić:

       na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności

       na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Jak zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego:

W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód gdy akt jest zarejestrowany w innym usc a stan cywilny osób to rozwiedziony /rozwiedziona/,

 

Skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka znajduje się w innym usc a stan cywilny osób to wdowiec/wdowa.

 

To prosimy o zabranie tych dokumentów ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa przez małżonków i dzieci zrodzonych z tego związku. Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o wyborze nazwiska.

Zaświadczenie jest wolne od opłaty skarbowej. Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu należy uiścić w dniu wydania zaświadczenia jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC.

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.


- Kobieta w wieku od 16 do 18 lat obowiązana jest złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa

- cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.
Odpisy aktów stanu cywilnego składane w USC powinny mieć adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej, natomiast w przypadku jej braku pobierana jest opłata skarbowa za każdy składany odpis w wysokości 22 zł. na podstawie cz. II, kol. 3, pkt. 1, ppkt. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012r poz. 1282 z zm/ 


Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego terytorialnie USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Po otrzymaniu w/w zaświadczenia kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje bezpłatnie 1 odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy zawarciu małżeństwa.   Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia w/w wymogów kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu  następuje w formie pisemnej.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

kobieta w wieku od 16 do 18 lat obowiązana jest złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa
cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10480
26 lutego 2016 12:26 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
26 lutego 2016 12:24 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
20 marca 2015 12:22 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.