Aktualności

Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego

Dnia 1 maja 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia Nr 883/2004 oraz Nr 987/2009 zastępujące rozporządzenia Nr 1408/71 oraz nr 574/72 co do zasad postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe rozporządzenia dotyczą krajów Unii Europejskiej a także Szwajcarii od 1 kwietnia 2012 r. oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu od 1 czerwca 2012 r.

Z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone zostało świadczenie z funduszu alimentacyjnego w związku z wejściem w życie ww. z rozporządzeń.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie same obowiązki i korzystają z takich samych praw wynikających z przepisów prawnych każdego państwa członkowskiego na takich samych zasadach i warunkach jak obywatele tego państwa.
Od 1 maja 2004 r. Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, mają prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji.
Instytucją realizującą zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa podkarpackiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Podstawę prawną stanowi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.). Nakłada ona na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do zadań tych należy:

  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) oraz Szwajcarii. Koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, studenci, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

 

Dokumenty elektroniczne (SED) oraz formularze z serii E400 (czytaj więcej)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2016 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 905
09 lutego 2016 11:39 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2016 11:38 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2016 11:37 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)