Aktualności

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

 

XXXIV SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

5. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 i w roku bieżącym 2017 oraz przedstawienie kosztów organizacji imprezy „GRZYBY –Harasiuki 2017”.

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2017r.oraz prowadzonych remontów mienia komunalnego w 2016r.

7. Informacja na temat otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2016r i I półroczu 2017r.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki oraz osiągnięciach sportowych w 2016 i w 2017r. z uwzględnieniem klubów sportowych działających na terenie gminy.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Harasiukach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Harasiukach.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Hucie Krzeszowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Hucie Krzeszowskiej.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału na obręby ewidencyjne i określenia ich granic.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r

18. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

19. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

 

 

   Przewodniczący 

      Rady Gminy

                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r.

o godz. 11 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
 3.  Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 i w roku bieżącym 2017 oraz przedstawienie kosztów organizacji imprezy „GRZYBY – Harasiuki 2017”.
 4. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2017r.oraz prowadzonych remontów mienia komunalnego w 2016r.
 5.  Informacja na temat otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2016r i I półroczu 2017r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki oraz osiągnięciach sportowych w 2016 i w 2017r. z uwzględnieniem klubów sportowych działających na terenie gminy.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Harasiukach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Harasiukach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Hucie Krzeszowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Hucie Krzeszowskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału na obręby ewidencyjne i określenia ich granic.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodniczący  Komisji 

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI
/-/  Bożena MAŁEK
/-/ Teresa KARGOL

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Czernik
Ilość wyświetleń: 108
20 listopada 2017 09:03 Agnieszka Czernik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2017 08:53 Agnieszka Czernik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)