Zadania zrealizowane

Informacja z działalności Wójta Gminy Harasiuki za 2008r

DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2008r.

 

 

Budżet gminy

 

W roku 2008 budżet gminy po stronie dochodów był planowany na kwotę 13 419 049 PLN, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 2 459 166,76 PLN i wynosi  15 878 215,76 PLN  a wykonanie 15 905 610,15 PLN.

         Strona wydatków była planowana na kwotę 14 976 668 PLN, po zmianach wynosił 17 435 834,76 PLN a wykonano na kwotę 17 341 782,08 PLN.

         Deficyt był planowany na kwotę 1 557 619 PLN a wynosi 1 436 171,93 PLN.

Spłata pożyczek i kredytów wynosi 778 000 PLN.

Dla zrównoważenia budżetu planowane były przychody w wysokości 2 335 619 PLN a wykonanie wynosi 2 071 560 PLN na co składają się zaciągnięte kredyty w BS w Biłgoraju i BOŚ w Rzeszowie na kontynuowane inwestycje.

Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne przy planie 2 339 653 PLN zrealizowano na kwotę  2 301 247,94 PLN, gdzie 600 000 PLN wynosi dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego w tym 500 000 PLN  na rozbudowę szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok żywnościowy a 100 000 PLN na budowę drogi gminnej Rogóźnia - Banachy.

Dotacje przekazano:

- Zakładowi Usług Komunalnych na dopłatę do wody, ścieków i mieszkań – 207 048 PLN,

- dla Instytucji Kultury – 358 410 PLN,

- stowarzyszeń – 37 100 PLN.

         Zadłużenie na koniec roku wynosi 6 941 180 PLN tj. 43,64% wykonanych dochodów.

 

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

 

Z zakresu Oświaty:

 

1.     Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły w Harasiukach o część dydaktyczną i blok żywieniowy – dydaktyka etap II”. Wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem, konstrukcję drzwiową, instalację elektryczną, instalacje wod. kan. i c. o. oraz prace wykończeniowe. Wartość robót całej inwestycji zamknęła się kwotą 1.422.150,45 zł.

 

2.     Zakończono realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok żywieniowy – dydaktyka etap III”. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, instalacje wod. kan. i c. o. oraz roboty wykończeniowe. Wartość robót całej inwestycji zamknęła się kwotą 1.755.525,96 zł.

 

Z zakresu dróg:

 

1.     Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102106R Rogóźnia – Banachy od km 2 + 650 do km 3 + 700 – etap II” w ramach działania „ Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” objętego Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich. Wykonano warstwę wiążącą i nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej na długości 1050 mb. Wartość zadania wyniosła 208263,13 zł. Na dofinansowanie zadania pozyskano kwotę 100 tyś. zł. z Urzędu Marszałkowskiego.

 

2.     Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068R Wólka – Półsieraków na odcinku od km 0 + 003 do km 2 + 353 długości 2350 mb”. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Harasiuki w wysokości 50% wartości. Wykonano podbudowę i nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej. Wartość zadania wyniosła

 

3. Wykonano remonty dróg powiatowych:

a/ remont drogi powiatowej Nr 1045 Janów Lubelski – Harasiuki na odcinku 

długości 260 mb,

b/ remont drogi powiatowej Nr 1046 Huta Podgórna – Huta Stara na odcinku

długości 300 mb.

Zadania były współfinansowane przez Gminę Harasiuki w wysokości 50% wartości. Łącznie na drogi powiatowe wydatkowano kwotę 332.710,27 zł.

 

4.     Wykonano modernizację drogi dojazdu rolnego o długości 530 mb w obrębie wsi Łazory, poprzez niwelację i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego. Wartość zadania 42.177,40 zł.

 

5.     Wykonano modernizację drogi dojazdu rolnego o długości 436 mb w obrębie wsi Maziarnia  - Pęk. Wykonano niwelację drogi i podbudowę z kruszywa kamiennego. Wartość zadania 32.548,18 zł.

 

6.     Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Szeliga w kierunku Bukowej. Odcinek o długości 900 mb. Wykonano likwidację przełomów, podbudowę z kruszywa łamanego Loresta. Wartość zadania 60.914,60 zł.

 

7.     Częściowo utwardzono ulicę Łąkową w Hucie Krzeszowskiej materiałem kamiennym.

 

8.     Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Sieraków za Tanwią. Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym.

 

9.     Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Gózd (przed Kuszynką). Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym.

 

10. Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Maziarnia. Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym.

 

11. Wspólnie z Nadleśnictwem Biłgoraj wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Kusze, poprzez niwelację i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego. Wartość zadania

 

Oświetlenie dróg:

Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazory o długości 2008 mb. Wydatkowano kwotę 77.823,95 zł.

 

Z zakresu remontów budynków:

 

Świetlica w Hucie Nowej:

Kontynuowano roboty wykończeniowe w świetlicy, wykonano instalację ciepłej i zimnej wody w kuchni, wymianę stolarki okiennej, malowanie sali, dobudowę sanitariatów.

 

Świetlica w Hucisku:

Zakres robót obejmował: rozbiórkę sceny drewnianej, słupów i podciągu żelbetonowego, boazerii z płyt pilśniowych, wykucie i wstawienie 2 szt. nowych otworów okiennych i drzwi ewakuacyjnych, wykonanie lamperii z mozaiki olejno – żywicznej, malowanie ścian i sufitu sali głównej.

 

Świetlica Krzeszów Górny:

Wykonano instalację gazową wraz z nagrzewnicą, remont instalacji wody ciepłej i zimnej w kuchni, wymianę rynien i rur spustowych na budynku.

 

Świetlica w Maziarni:

Wykonano remont elewacji budynku, zamontowano chłodnię w budynku oraz utwardzono teren przy świetlicy.

 

Świetlica w Nowej Wsi:

Wymieniono pozostałą część stolarki, pomalowano salę główną.

 

Świetlica w Łazorach (mała):

Wykonano ogrodzenie świetlicy, utwardzono parking, zagospodarowano ogrodzony teren.

 

Świetlica w Harasiukach:

Zamontowano chłodnię w budynku oraz chodnik przy budynku z ekranem oddzielającym drogę do ZDP.

 

Świetlica w Sierakowie:

Wykonano nową podłogę z desek na sali głównej

 

 Z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi

 

   Stan nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 r  wynosił  89,81 ha,   wartość  2 153 .564 złotych.

 

W 2008 r  zasoby mienia komunalnego zwiększyły się o pow. 10,90 ha.

 

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego skomunalizowano grunty o pow.

9,47 ha  w następujących miejscowościach:

 

Derylaki          – pow. 2,89 ha

Łazory            – pow. 4,88 ha

Maziarnia          – pow. 0,91 ha

Nowa Wieś – pow. 0,79 ha

 

Na podstawie aktów notarialnych  -  umowa zamiany przybyło 1,43 ha

Umowa zamiany dotyczy gruntów z przeznaczeniem rozbudowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki.

 

W roku 2008  ubyło gruntów o łącznej pow. 6,00 ha.

 

W wyniku publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych sprzedano cztery działki o łącznej powierzchni  1,33 ha  o wartości  62.336,00 zł-netto.

 

W trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej)  sprzedano 1 działkę o pow. 0,0020 ha  o wartości  200.00 zł-netto.

 

W wyniku  zamian nieruchomości z trzema osobami fizycznymi ubyło 4,35 ha w miejscowości Łazory i Sieraków.

 

W związku z podziałem czterech działek położonych  w miejscowości Harasiuki ubyło 0,02 ha (rozliczenie powierzchni  z ara do m2).

 

Starosta Niżański dokonał zwrotu działki o pow. 0,30 ha stanowiącej mienie komunalne na rzecz osoby fizycznej (dożywotka) położonej w miejscowości Harasiuki.

 

Z tytułu dzierżawy i poddzierżawy działki położonej w Harasiukach pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej uzyskano dochód  w kwocie  20 367.32 zł – netto.

 

 

Gospodarka komunalna

 

1. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

 

Gmina Harasiuki zwodociągowana jest w 100% wszystkie miejscowości wraz

z przysiółkami są zwodociągowane. Zakład eksploatuje 3 wodociągi zbiorowe wraz ze stacjami uzdatniania wody i z 7 ujęciami głębinowymi:

   a) SUW Nowa Wieś z trzema ujęciami wody;

   b) SUW Sieraków z dwoma ujęciami wody;

   c) SUW Huta Krzeszowska z dwoma ujęciami wody.

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej to 4,8 km sieci magistralnej, 95,5 km sieci rozdzielczej oraz  63,8 km przyłączy wodociągowych. W 2007 roku do eksploatacji oddano 0,6 km sieci wodociągowej i 32 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1,3 km. Ogółem do wodociągów podłączonych jest 1732 kontrahentów. W 2007 roku sprzedano ogółem: 140 755 m3 wody w tym z wodociągu Nowa Wieś: 38 259 m3, z wodociągu Sieraków: 64 349 m3, z wodociągu Huta Krzeszowska: 38147 m3.

 

Ważniejsze przedsięwzięcia na wodociągach to:

1) Zakupiono i wymieniono agregat pompowy dla ujęcia S-1 w Sierakowie;

2) Opracowano i przekazano do zatwierdzenia projekt pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody w Nowej Wsi;

3) Prowadzona jest wymiana i legalizacja wodomierzy u odbiorców wody.

Zakład eksploatuje oczyszczalnie ścieków w Harasiukach z sieci kanalizacyjnej o długości 10,8 km z 10 pompowniami ścieków i 2,6 km przykanalików.

         W 2007 roku do kanalizacji zostało przyjętych 14510 m3 ścieków surowych i do zlewni 4072m3  ścieków dowożonych. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 140 kontrahentów. Ważniejsze przedsięwzięcia na kanalizacji to remont 2 szt. pomp ściekowych  i zakup jednej nowej pompy ściekowej.

 

2) Dowóz dzieci do szkół

Dowóz dzieci zapewniony jest do 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów na terenie gminy. Zadanie realizowane jest trzema autobusami i obsadą 4 kierowców. Dzienny przebieg autobusów wynosi 425 km. Codziennie do szkół dowożonych jest 525 uczniów.

 

3. Utrzymanie dróg gminnych

 

W zakresie utrzymania dróg gminnych, osiedlowych i transportu rocznego:

a) wykonano remonty cząstkowe i podwójne utrwalenie nawierzchni dróg utwardzonych ulepszonych wg. przeprowadzonych szacunków;

b) przeprowadzono przegląd pięcioletni obiektu mostowego na rzece Tanew w m. Łazory;

c) Uzupełniono ubytki ziemi na poboczach dróg;

d) Został opracowany, zatwierdzony plan organizacji ruchu dla 3 dróg wraz z oznakowaniem pionowym.

 

4. Administracja budynków komunalnych

 

W zakresie administracji budynków prowadzono drobne remonty bieżące, przegląd instalacji elektrycznej, zapewniono ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości posesji przy tych budynkach.

 

5. Utrzymanie technicznych sprawności jednostek OSP

 

W ramach utrzymania technicznej sprawności sprzętu spalinowego i pojazdów prowadzono niezbędne remonty bieżące, zakup części i wyposażenia, dostarczanie materiałów pędnych i ich rozliczanie, ubezpieczenie pojazdów  w pełnym zakresie OC, NW, AC.  Na utrzymanie straży wydatkowano kwotę 64 580 zł.

 

Informacja zbiorcza ze stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie gminy Harasiuki za rok 2008

  

Teren gminy Harasiuki to powierzchnia 16 829 ha z czego 50 % tej powierzchni stanowią lasy.

Na terenie gminy Harasiuki działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Dwie jednostki OSP Harasiuki i Gózd, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki na terenie gminy są  jednostkami typu  „S” to znaczy jednostki, które posiadają samochody bojowe typu GBA i typu GLM.

 

Samochody te przedstawiają się następująco:.                   

 

OSP Huta Podgórna - ŻUK rok produkcji – 1981, nr rej. RNI 13EM

OSP Krzeszów Górny - MAGIRUS rok 1974, nr rej. RNI 61CF

OSP Hucisko - MAGIRUS rok produkcji 1973, nr rej. TBI 3693

OSP Harasiuki - STAR 244 rok produkcji 1990, nr rej RNI N653  oraz -FORD  Transit rok produkcji 2003, nr rej. RNI M046

OSP Łazory - Mercedes rok produkcji 1975 nr rej RNI 98HN

OSP Gózd - MAN rok produkcji 1974, nr rej. RNI 78FF

OSP Maziarnia - STAR 244 rok produkcji 1983, nr rej. RNI K413

OSP Huta Krzeszowska - ŻUK rok produkcji 1971, nr rej. RNI E693

OSP Banachy - ŻUK rok produkcji 1993, nr rej. RNI 42GH

OSP Huta Nowa - ŻUK rok produkcji 1994, nr rej. RNI 41GH

 

      Jak widać są to samochody nie najnowszej produkcji ale zawsze utrzymane i gotowe do wyjazdu w każdej chwili do akcji.

      Gmina Harasiuki zrzesza 355 druhów strażaków, jedną sekcję Kobiecej Drużyny Pożarniczej liczącej 10 osób oraz Młodzieżową Drużynę Pożarnicza dziewcząt i chłopców     przy OSP Łazory i OSP Harasiuki.

     W roku ubiegłym jednostki OSP wyjeżdżały 22 razy. W tym do pożaru 16 wyjazdy oraz do miejscowych zdarzeń 6 razy.

      W roku 2008 wydano na Ochotnicze Straże Pożarne 94.354 zł. / zakup umundurowania i sprzętu/.

    

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Na terenie Gminy Harasiuki funkcjonuje : pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja,  w których kształci się 749 uczniów i dwa punkty przedszkolne gdzie przebywa 37 wychowanków.

W przeliczeniu na pełne etaty w szkołach tych zatrudnionych jest 94 nauczycieli.

W 2008 roku wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Wydatki ogółem

W tym wydatki rzeczowe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PG Harasiuki

PG Huta Krzeszowska

SP Harasiuki

SP Hucisko

SP Huta Krzeszowska

SP Krzeszów Górny

SP Gózd

1 025 182,08

819 353,53

1 578 713,35

641 356,29

1 377 145,77

730 853,23

596 201,13

196 108,72

185 102,91

246 721,60

42 274,19

138 036,38

72 817,01

37 824,81

 

Razem

6 768 805,38

918 885,62

 

         W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu opału, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, zamontowano metalowy zbiornik na ścieki w Publicznym Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej, umocniono skarpę płytami AMEBA oraz wykonano schody i metalowe barierki ochronne przy hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Harasiukach , wykonano również częściowe ogrodzenie placu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej  w Krzeszowie Górnym oraz ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach. Przeprowadzono także adaptację pomieszczeń  dla punktów przedszkolnych w Harasiukach i Krzeszowie Górnym. Zakupiono meble i sprzęt szkolny do nowo oddanych pomieszczeń w gimnazjach w Harasiukach i  Hucie Krzeszowskiej oraz szafki dla każdego ucznia do szatni szkolnych.

 

         W 2008 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z poza budżetu gminy na:

 

- stypendia szkolne                                                       - 189 135,-

- zasiłki losowe                                                               -  5 900,-

- podręczniki szkolne                                                     -  7 440,-

- naukę j. angielskiego w kl. I-III                                   - 20 988,96,-

- naukę pływania                                                            -    23 480,-

- punkty przedszkolne                                                     -   87 226,30,-

- zajęcia pozalekcyjne                                                     - 189 581,46,-

 

- z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remont

  obiektów oświatowych i zakup sprzętu szkolnego       - 888 683,-

- z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku  na refundację

   wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

   w szkołach w ramach prac interwencyjnych                -157 568,72,-

 

                                                           RAZEM          1 570 003,44 zł

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

 

Sporządzonych zostało aktów  -  urodzeń         - 13

                                             małżeństw     - 44

                                             zgonów         - 31

 

Wydano 15 decyzji o umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz 6 decyzji uzupełniających treść aktów, 2 decyzje prostujące akty.

 

Zostało złożonych 749 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Ponadto w referacie :

 

1. Wpisano do Rejestru Wyborców - 0

2. Zameldowano na pobyt stały      - 40

3. Wymeldowano z pobytu stałego - 42

4. Zameldowano na pobyt czasowy - 26

5. Zameldowano cudzoziemców       - 0

 

Naniesiono w kartotece stałych mieszkańców

 

1. Urodzenia - 67

2. Małżeństwa - 62

3. Zgony      - 71

 

Wydano 204 poświadczeń i zaświadczeń o zameldowaniu, w tym innych pism 7.

 

Sprawy organizacyjne

 

        Gmina Hrasiuki posiada własną stronę internetową www.harasiuki.pl

która jest na bieżąco aktualizowana. Na stronie tej znajduje się /BIP/ Biuletyn Informacji Publicznej na którym zamieszczane są wszystkie najważniejsze informacje publiczne z którymi może zapoznać się każdy, kto ma dostęp do internetu.                       

         Naszą stronę internetową odwiedziło 135.600 osób.

W 2008 r pracownicy urzędu gminy dokształcali się i z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystali wszyscy pracownicy uczestnicząc w 39 szkoleniach.

 

W minionym roku w referacie organizacyjnym wydano : 

                  

1.     Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 14

2.     Zmiany do wpisu działalności gospodarczej – 10

3.     Decyzje o wycofaniu z działalności gospodarczej 12

4.     Zezwolenia na alkohol – 61

 

Wójt przygotował  projektów 78 uchwał na sesje Rady Gminy oraz wydał 62 zarządzeń.

 

Informacja dotycząca udzielonych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w 2008r. wydał łącznie 2.259 decyzji administracyjnych, w tym  57 odmawiających pomocy.

          W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 810 decyzji, w tym 27 odmownych .Było 3 odwołania , które zostały utrzymane w mocy.

           W zakresie pomocy społecznej  wydano 1.419 decyzji, w tym 26 odmawiających pomocy , natomiast realizując dodatki mieszkaniowe wydano 30 decyzji, w tym 4 odmowne. Odwołań w tym zakresie nie było.

          W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych,  zaliczki alimentacyjnej i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę  2.186.029  , w tym na:

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 637  rodzin na kwotę  1.706.064 zł,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla  67 rodzin  na kwotę  67.000 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 194 rodzin na kwotę  251.685 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 26 rodzin na kwotę  119.280 zł,

- zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 9 rodzin na kwotę  30.660 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin na kwotę 11.340 zł.

         Ubezpieczeniem społecznym objętych było 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  za które opłacano składki emerytalno- rentowe na łączną kwotę 18.399 zł, natomiast 3 osoby podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu,  na które wydatkowano  kwotę  1.323 zł.

         W ramach świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 521.948 zł, w tym na:

- zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób na kwotę  71.125 zł,

- zasiłki okresowe wypłacono dla 73 osób na kwotę  155.040 zł,

- zasiłki celowe wypłacono dla 96 osób na kwotę  59.474zł,

- zasiłki na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę  3.284 zł,

- zasiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

  przyznano 171  rodzinom na kwotę  166.426 zł,

- pomoc w formie posiłków przyznano dla 309  dzieci na kwotę 66.599 zł.

         Za 18 osób pobierających zasiłki stałe opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę  5.507 zł.

         W  2008r.  z  pomocy w formie  dodatków mieszkaniowych  korzystało 23 rodziny na kwotę  20.273 zł.

            W okresie od maja 2008r. do października 2008r. na terenie Gminy wykonywane były przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej prace społecznie użyteczne. Prace  te wykonywało 19 osób, ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 11.753 zł.

         Oprócz udzielonych świadczeń finansowych Ośrodek udzielał również pomocy w postaci pracy socjalnej oraz pomocy w formie rzeczowej. Grono pedagogiczne i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach zorganizowali zbiórkę odzieży i zabawek dla rodzin z terenu Naszej Gminy potrzebujących takiej formy pomocy.

W ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Radio Lublin otrzymaliśmy odzież, obuwie, książki, przybory szkolne i zabawki, które przekazano  dla 26 rodzin. Ponadto otrzymaliśmy żywność, środki czystości i słodycze,  które przekazano  dla  34 rodzin.

            Kościół Zielonoświątkowców „ OAZA”  w Lublinie  przekazał sprzęt rehabilitacyjny, który jest wypożyczany osobom niepełnosprawnym potrzebującym takiego sprzętu.

 

  Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy W 2008 roku.

 

Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano spektakle profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej pt. „Wyrok niewierności”. Zaprenumerowano miesięcznik „Wychowawca” dla wszystkich szkół na terenie Gminy Harasiuki. Ponadto zakupiono filmy poruszające problematykę narkomanii.

Na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę  3. 312 zł.

Struktura sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie Gminy przedstawiała się następująco:

         - 31 punkty sprzedaży detalicznej do 4,5 % (piwo),

         - 2 punkty gastronomiczne do 4,5 %,

         - 26 punktów sprzedaży detalicznej do 18 % (wino),

         - 13 punkty sprzedaży detalicznej powyżej 18%,

         - 1 punkt gastronomiczny powyżej 18 %.

W 2008 roku z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki finansowe do budżetu Gminy w kwocie 71.527,30 zł. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 17 rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyło się 8 posiedzeń Komisji.

Środki przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w następujący sposób:

- udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych  dla 12 rodzin na łączną kwotę 1.500 zł,

- udzielono pomocy finansowej w kwocie 600 zł dla 2 osób dojeżdżających do Poradni   

    Leczenia  Uzależnień w  Nisku,                                                    

- dofinansowano zakup paliwa dla Policji w kwocie 5 000 zł.

Ponadto zakupiono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy:

 -„Badanie Pana Kleksa”,

 -„Sen gimnazjalisty”,

 -„Masz wybór życie bez papierosa i alkoholu”.

Dofinansowano turnieje:        

-„Ja i moja rodzina  aktywnie spędzamy czas wolny”,

-„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,

-„Wszystkie drogi prowadzą do Harasiuk”.

Zorganizowano kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” we wszystkich szkołach na terenie Gminy Harasiuki. W 2007r. dofinansowano wycieczkę dla 64 dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Dofinansowano szkoły  w realizacji zadań promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży, zakupiono sprzęt sportowy dla szkół oraz świetlic wiejskich. Dofinansowano letni wypoczynek dla 10 dzieci w ramach akcji SPORTOWISKO 2007.

Wspólnie z policjantami z Posterunku Policji w Harasiukach przeprowadzono kontrolę wszystkich sklepów na terenie Gminy Harasiuki w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.  Sprzedawcy zostali pouczeni o konieczności uzupełnienia brakujących  informacji o szkodliwości picia alkoholu i przestrzegania przepisów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Gminny Ośrodek Kultury

 

W roku 2008 zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury brały udział w imprezach  kulturalnych naszej gminy, oraz reprezentowały programy w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Grupa Kolędnicza wystąpiła jako gwiazda na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej. Ponadto zespoły brały udział w konkursach wojewódzkich, przeglądach zespołów obrzędowych i śpiewaczych. Członkowie zespołów działających przy GOK brali udział w widowisku Misterium Męki Pańskiej. Zorganizowano również dwudniową imprezę plenerową pod nazwą Grzyby Harasiuki 2008, oraz „Wieczór z Obrzędem” połączony z 30-leciem zespołu obrzędowego  z Łazor.

 

Podatki i opłaty lokalne

 

OSOBY FIZYCZNE

 

1/ Decyzje – w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych

-         47 decyzji – umorzono podatek w kwocie 4 593,03 zł

 

2/ Decyzje – w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania pieniężnego

-         1 decyzja – w kwocie 92,00 zł

 

 

OSOBY PRAWNE

 

1/ Decyzje – w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości

-         2 decyzje – w kwocie 103 184,00 zł ( Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Biłgoraj)

2/ Decyzje – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości

-         1 decyzja w kwocie 1 522,00 zł (SKR Harasiuki)

 

 

ŚRODKI TRANSPORTOWE – osoby fizyczne

 

1/ Decyzje – w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych

-         1 decyzja w kwocie 2 975,00 zł

 

2/ Decyzje – w sprawie umorzenia odsetek w podatku od środków transportowych

-         1 decyzja w kwocie 90,00 zł

 

 

UPOMNIENIA   - 385

 

DECYZJENakaz płatniczy na łączne zobowiązania pieniężne - 2 559

DECYZJENakaz w sprawie wymiaru podatku leśnego – 935 (poza terenem Gminy)

  

 

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Irena Pawęzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2009 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 121563
12 maja 2009 09:46 Irena Pawęzka - Zmiana treści dokumnetu.
12 maja 2009 09:45 Irena Pawęzka - Zmiana treści dokumnetu.
12 maja 2009 09:17 Irena Pawęzka - Utworzenie dokumentu.