Rejestr przeprowadzonych kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniach 7 i 8 marca 2017r Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszówie przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Sśrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach w zakresie realizacji zadań samorzadu gminnego w wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Kontrola zadań związanych ze prowadzeniem bezpośredniego nadzoru nad stanem obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Harasiuki.

W dniu 11 kwietnia 2017r w urzedzie gminy została przeprowadzona kontrola przez Podkarpacki Urzad Wojewódzki w zakresie realizacji zadan zwiazanych z ustaleniem stanu zachowania obiektw grabownictwa wojennego oraz określenie potrzeb remontowych na terenie gminy Harasiuki.

Kondrola doraźna projektu pt. " Gotowi na rozwój"

W dniu 30 września 2015r Wojeódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę doraźna projektu pt. "Gotowi na rozwój" realizowanego w ramach Działania 9.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Kontrola dotyczyła funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach na terenie gminy a mianowicie...

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Harasiuki.

W dniu 12 pażdziernika 2015r rozpoczeła się kontrola kompleksowa gospodarski finansowej Gminy Harasiuki. Termin prowadzenia kontroli od 12 pażdziernika 2015r do 13 listopada 2015r. Kontrolę prowadzi Regiolnalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowe. Zakres kontroli obejmuje następujace zagadnienia : 1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne. 2. Księgowość...

Kontrola realizacji projektu "PSAeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

W dniu 15 września 2015r została przeprowadzona kontrola relalizacji projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Kontrolę przeprowadził Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy i GOK

W dniu 9 marca 2015r została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Nisku bryg.mgr inz. Mariusz Czech w zakresie przestrzegania przpisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrolę przeprowadzono...

Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego.

W dniu 1 lipca 2014r została przeprowadzona kontrola Urzędu Stanu Cywilnego przez Podkarpacki Urzad Wojewódzki w Rzeszowie. Zakresem kontroli objeto sprawy rejstracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Kontrola Referatu Sprwa Obywatelskich.

W dniu 1 lipca 2014r została przeprowadzona kontrola przez inspektora Podkarpackiego Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie. Zakres kontroli obejmował sprawy zwiazane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności.

Kontrola przystanków autobusowych.

W dniu 28 kwietnia 2014r została przeprowadzona kontrola przez PPIS w Nisku w zakresie oceny stanu sanitarnego przestanków autobusowych.

Kontrola kompleksu sportowo-rekracyjnego w Harasiukach.

W dniach 7 - 8 listopada 2014r została przeprowadzona kontrola w zakresie trwałości projektu pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekracyjnego w miejscowości Harasiuki". Kontrolę przeprowadził Urząd Maraszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.