Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Harasiuki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Harasiuki

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),...